Branża tłumaczeniowa bogata jest w różne rodzaje świadczonych przez siebie usług. Spośród nich zdecydowanie jednym z najtrudniejszych do zrealizowania są tłumaczenia marketingowe. Ze względu na swoją specyfikę wymagania które należy spełnić, aby wykonać takie tłumaczenie są relatywnie większe od pozostałych rodzajów tłumaczeń.

Elementem wyróżniającym tłumaczenia marketingowe na tle innych rodzajów tłumaczeń jest konieczność dogłębnej znajomości nie tylko języka danego kraju, ale również jego kultury. Treści wymagające tłumaczeń marketingowych to m.in.: materiały promocyjne, treści zamieszczane na stronach internetowych, newslettery, ulotki oraz hasła i slogany reklamowe. Z uwagi na specyfikę tych materiałów, tłumacz pracujący nad nimi musi być w pełni zaznajomiony z kontekstami kulturowymi, przysłowiami oraz grami słownymi związanymi z danym krajem. Właśnie ten element stanowi największą trudność w procesie przekładu treści marketingowych. Tłumacz musi mieć na względzie nie tylko wierne przełożenie tekstu źródłowego, ale również wywołanie odpowiednich emocji u potencjalnego odbiorcy. Dlatego też osoba zajmująca się lokalizacją tego typu tekstów powinna zdobyć wykształcenie w zakresie nie tylko językowym ale również marketingowym.

 Innym elementem stanowiącym o trudności tłumaczeń marketingowych jest odpowiedzialność, która spada na tłumacza. Ilość osób będących potencjalnymi oraz faktycznymi odbiorcami jego tłumaczeń jest znacznie większa niż w przypadku pozostałych rodzajów tłumaczeń. W zależności od specyfiki tłumaczenia grupa odbiorców może zostać jasno sprecyzowana jednak zdarza się, że tłumaczony tekst ma w swoim zamierzeniu trafić docelowo do jak największego grona osób. W tym przypadku na barki tłumacza spada nie tylko większa odpowiedzialność, ale również konieczność pełnego wykorzystania swoich kompetencji oraz talentów tak, aby efekt końcowy spełniał jak najlepiej swoje zadanie. Natomiast jeżeli tłumaczenie marketingowe kierowane jest do konkretnej grupy odbiorców, osoba zajmująca się przekładem musi być w pełni zapoznana z terminologią, pojęciami oraz mową potoczną charakteryzującą grupę docelową. Oprócz powyższego, podkreślić należy znaczenie znajomości kontekstów kulturowych danego kraju, które moim zdaniem są najważniejszym elementem stanowiącym o skuteczności tłumaczenia marketingowego.

 Podsumowując, tłumaczenia marketingowe określane są jako specjalistyczne, ponieważ wymagają one znacznie więcej kompetencji oraz wiedzy niż tylko tych związanych z samą znajomością języka. Profesjonalne tłumaczenie marketingowe jest sumą doskonałej znajomości zarówno języka jak i kultury danego kraju. Lokalizacja w pełnej krasie.

(M.J.K)

Characteristics of marketing translations

The translation industry is packed full of different kinds of services. Amongst them, one of the most difficult to execute is definitely marketing translations. Due to its specificity, the requirements which have to be met in order to perform such a translation are relatively greater than other types of translations.

The element which distinguishes marketing translations from among other types of translations is the necessity of a deep knowledge of not only the language itself but also the culture of a particular country. Types of materials which requires marketing translation are i.a.: promotion materials, internet websites content, newsletters, leaflets and advertising slogans. Due to the specificity of those materials, the translator working on them has to be completely familiar with cultural contexts, proverbs and wordplays tied to a particular country. It’s this exact element which causes the biggest obstacle in the process of marketing translation. The translator has to keep in mind not only a faithful translation of the source text but also to evoke specific emotions in the potential customer. Therefore, a person who would like to do marketing translations as a job should get an education not only in the linguistic area but also in the marketing area.

Another element which makes marketing translations so difficult is the responsibility which the translator has to bear. The amount of potential and actual receivers of his/her translations is significantly bigger in comparison to other types of translations. Depending on the character of the translation, the target group can be clearly specified but it’s also common that the translated text is meant to reach as wide an audience as possible. In such a case, the translator not only takes on a big responsibility but also has to use the full range of his/her ability and talents in order to make the final results as good as possible. However, if the marketing translation is directed at a particular target group, the person taking care of it must be familiar with the terminology, terms and everyday speech related to the target group of people. Besides, it’s crucial to emphasise the importance of the cultural contexts of a particular country, which in my opinion is the single most important element making a marketing translation efficient.

 In conclusion, marketing translations are defined as specialistic because they require much more competence and knowledge then only a linguistic set of skills. The fully professional marketing translation is a combination of excellent language skills as well as a deep cultural understanding of a particular country. That’s the process called text localization.

(tranlsation: M.J.K)

image_pdfimage_print
Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń