Pisać każdy może

Podobno wszystko można osiągnąć przy odrobinie chęci, jednak nie można zaprzeczyć, że każdy ma indywidualne predyspozycje do różnych dziedzin. Talent bohaterów tego wpisu był moją inspiracją, a mowa tu o… pisarzach.

Nie dajmy się jednak zmylić pierwszemu skojarzeniu. Nie mamy tu bowiem na myśli popularnej roli jaką odgrywają autorzy książek. Spojrzymy na temat pracy z tekstem i tworzenia znacznie szerzej i przy zastosowaniu nowej perspektywy. Skupimy się na dwóch pokrewnych, a jednak różniących się zawodach.

Przedstawiamy copywriter’a, czyli osobę wielozadaniową oraz SEO copywriter’a będącego twórcą na czasie.

Copywriting

W ciągu dnia nie sposób uniknąć zetknięcia się z przynajmniej jedną reklamą, jeśli nie poprzez zobaczenie, to usłyszenie w radio. Jesteśmy otoczeni przez mass media oraz technologię. Czy w tym wszystkim zastanawialiście się kiedyś, kto właściwie wykreował te reklamy?

Tak, coraz częściej zadaniem copywriter’ów jest nie tylko przygotowywanie tekstów, pisanie skryptów, czy tworzenie sloganów. Ich praca wykracza znacznie poza ograniczenie do wymyślania hasła reklamowego czy napisania chwytliwego prasowego tekstu. Są to współtwórcy z godnym uwagi portfolio, a sam copywriting to niekończące się możliwości. Praca ta nie pozostawia miejsca na nudę, a wręcz przeciwnie…pobudza wyobraźnię.

Wszystko pięknie, ale czym dokładnie jest copywriting? I tu chwila konsternacji, ponieważ nazwa mogłaby wskazywać na coś zupełnie innego. Jednak  najprościej i najprecyzyjniej ujmując, jest to sztuka sprzedaży za pomocą słowa pisanego. Budzi to trafne skojarzenia z działaniami marketingowymi, ponieważ celem jest jak najlepsza sprzedaż produktu.

 Kluczowym w wykonywaniu tej pracy jest przede wszystkim umiejętność zrozumienia potrzeb czytelnika i pozyskanie jego uwagi, w końcu dobre wrażenie można zrobić tylko raz, a pierwsze sekundy są decydujące.

Copywriting SEO

Łatwo dostrzec w otaczającej nas codzienności wiele przejawów marketingu, wśród których dominującą rolę odgrywa Internet. Zdecydowanie jest to doskonały sposób na osiągnięcie sprzedaży na ogromną skalę, a także pozyskanie międzynarodowych klientów. Natomiast pojawia się jedno podstawowe pytanie. Jak nie zginąć w Internecie, pośród tych wszystkich stron, jak osiągnąć sukces i pozyskać czytelnika. Stwierdzenie, że nie należy oceniać książki po okładce, jest prawdziwe, ale w tym momencie kompletnie niefunkcjonalne.

Często pierwsze kilka zdań decyduje o tym czy zagłębimy się w dalszą lekturę, ale żeby to się stało musimy najpierw znaleźć upragnioną stronę. Jak sprawić, żeby to właśnie nasza pojawiła się przed innymi? Jak zwiększyć wyszukiwanie? O to odpowiedź… copywriting SEO (ang. Search Engine Optimization). Zadaniem wykonawcy tej dziedziny jest stworzenie intrygującej treści w internecie zgodnie z wytycznymi SEO.

Wytyczne te są niczym podpowiedzi suflera, któremu tekst napisał znakomity copywriter. Zawarcie słów i fraz kluczowych pozwala na wzrost popularności w wyszukiwarkach, a optymalizacja poza treścią zwiększa widoczność w Internecie. Wytyczne SEO, nie  tylko są wsparciem, to również obowiązkowy punkt podczas tworzenia tekstu i samej strony.

Ułatwieniem i zaletą SEO copywriter’a jest przede wszystkim znajomość programów graficznych oraz obeznanie z mediami i aktualnymi nowościami. Szczególnie to ostatnie należy brać pod uwagę w tej pracy, ponieważ trendy w Internecie znacznie szybciej się pojawiają i znikają.

Nie zawsze jest kolorowo

Nie należy jednak zapominać o najważniejszej osobie. Oczywiście to wszystko nie miałoby miejsca bez naszego twórcy tekstu, którego praca na pierwszy rzut oka wydawałaby się łatwa i przyjemna, leczy czy tak rzeczywiście jest?

Niewątpliwie to wyzwanie, do którego potrzeba nie tylko umiejętności pisarskich, lecz przede wszystkim kreatywności i wizji. Pomysłu, który wyróżni się spośród innych i przyciągnie uwagę.

Problemem często okazuje się walka z czasem, a dokładniej presja związana z terminami ukończenia zadania. Warto wspomnieć tutaj również o silnym charakterze, który jest wybawieniem podczas niemocy twórczej i cierpliwości, ponieważ wena często nie pojawia się od razu. Te i pozostałe trudności, napotkane na drodze, potrafi jednak wynagrodzić satysfakcja i zadowolenie z dobrze wykonanej pracy.

(M. Z.)

Copywriting – Everyone can write

Everyone can write

Apparently, all can be achieved with a little willingness, but it cannot be denied that everyone has an individual predisposition to various fields. The talent of the characters of this post was my inspiration and we are talking about… writers.

But let us not be misled by the first association. We do not mean the popular role played by book authors. We will look at working with text and creating a much broader and applying a new perspective. We will focus on two related but also different professions.

We want to present a copywriter, that is a multitasking person and SEO copywriter who is the creator on time.

Copywriting

During the day it is impossible to avoid coming across at least one advertisement, if not by seeing it but hearing it on the radio. We are surrounded by mass media and technology. Have you ever wondered who actually created these ads?

Yes, more and more often it is the job of copywriters not only to prepare texts, but also to write scripts or create slogans. Their work goes far beyond confining themselves to coming up with an advertising slogan or writing catchy press text. They are co-creators with a noteworthy portfolio, and copywriting is an endless opportunity. This work leaves no room for boredom; on the contrary… it captures the imagination.

All very well, but what exactly is copywriting? And here is a moment of consternation, because the name could point to something completely different. However, simply and accurately stated, it is the art of selling using the written word. This evokes relevant associations with marketing activities, as the purpose is to sell the product as best as possible.

Crucial in doing this work is first of all the ability to understand the needs of the reader and catch his/her attention – after all, a good impression can be made only once, and the first few seconds are decisive.

Copywriting SEO

It is easy to see in surrounding everyday life many expressions of marketing, among which the Internet plays a dominant role. It is definitely an excellent way to achieve sales on a huge scale, as well as to attract international customers. However, there is one fundamental question: how not to perish on the Internet among all these sites, how to achieve success and canvass the reader. The statement that you should not judge a book by its cover is true, but at this point completely non-functional.

Often the first few sentences decide whether we will delve into further reading, but for this to happen we must first find the desirable side. How do we make ours appear before others? How to increase searches? The answer is … copywriting SEO (Eng. Search Engine Optimization). The task of the contractor in this field is to create intriguing content on the internet in accordance with SEO guidelines.

These guidelines are like hints from a prompter, for whom the text was written by an excellent copywriter. The conclusion of keywords and keyword phrases allows for an increase in popularity in search engines, and optimization outside of content increases the visibility on the Internet. SEO guidelines not only support, they are also an obligatory point to create text and the page.

The facilitation and advantage of an SEO copywriter is, above all else, knowledge of graphics programs and familiarity with the media and current news. Especially the last one should be taken into account in this work, because trends on the Internet appear and disappear much faster.

It’s not always easy

However, do not forget about the most important person. Of course, all this would not have happened without our text creator, whose work at first glance would seem easy and pleasant, but does it really look like that?

Undoubtedly, it is a challenge that needs not only writing skills, but above all creativity and vision. An idea that will stand out from the others and attract attention.

The problem often turns out to be the struggle against time, more precisely the pressure associated with the deadlines for completing the task. It is also worth mentioning here about the strong character, which is a salvation during writer’s block and patience, because inspiration often does not appear immediately. These and other difficulties comes along the way, however satisfaction and contentment with well done work is the justifiable reward.

(translation M.Z.)

image_pdfimage_print
Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń