Copywriting to tworzenie tekstów o charakterze sprzedażowym, na potrzeby reklamy i marketingu. Zawierają one określone komunikaty, których zadaniem jest nakłonienie klienta  do zakupu danego towaru. Taka forma perswazji pojawia się  niemal wszędzie: w gazetach, telewizji, radio, serwisach społecznościowych, a nawet na opakowaniach różnych artykułów.

Głównym zadaniem copywritera jest pozyskanie uwagi konsumenta, przez zrozumienie jego potrzeb. Copywriter musi znać zarówno podstawy marketingu oraz sprzedaży bezpośredniej, jak również profil docelowego odbiorcy oraz przedstawiany przez siebie produkt. Od jakości tworzonych przez niego treści zależy czy oferta danego przedsiębiorcy dotrze do potencjalnych kupujących.

Obecnie, kiedy internet i wirtualna rzeczywistość na dobre zagościły w naszym życiu, marketing internetowy staje się coraz bardziej popularny. Większość firm udostępnia swoje towary w sieci, umożliwiając zakup online również zagranicznym klientom. Dlatego ważnym jest także dostosowanie publikowanych treści do jej czytelników, o czym więcej dowiedzieć możecie się we tym wpisie.

Umiejętność pisania nie równa się znajomości języka

Profesjonalnie skonstruowane teksty po angielsku pozwolą na wypromowanie marki na rynku zagranicznym. Jednakże, warto poświęcić temu chwilę uwagi, ponieważ nie każdy kto włada językiem angielskim, nawet na wysokim poziomie, jest odpowiednią osobą do tworzenia haseł marketingowych. Tekst nie może być tylko poprawny językowo, z bezbłędną gramatyką i nienagannym stylem, musi stosownie zachęcać i przekonywać.

Zatem na copywriting po angielsku składają się m.in. umiejętności językowe na poziomie zbliżonym do native speakera, wystrzeganie się błędów w piśmie, jak również zdolność perswazji oraz znajomość wytycznych SEO (ang. Search Engine Optimization). Daje to gwarancję podniesienia atrakcyjności strony internetowej oraz jej pozycji w wyszukiwarce, czego skutkiem będzie zwiększenie się liczby odwiedzających, a w rezultacie także sprzedaży.

Wszystkie wymienione czynniki mają ogromny wpływ na skuteczność strategii marketingowych. Dlatego szukając osoby do tworzenia opisów w obcym języku, warto wybrać profesjonalistę, doświadczonego copywritera lub contentwritera. Dobrym rozwiązaniem jest również zlecenie pracy w języku polskim, a następnie przekazywanie ich do specjalistycznych biur tłumaczeń. Copywriting w biznesie jest bardzo często niedoceniany, wręcz bagatelizowany. Jednakże, jest to dziedzina, która wymaga poświęcenia, czasu i ogromu pracy. Nie każdy może nazywać się copywriterem, dlatego warto szukać osób z bogatym doświadczeniem w tej branży. Jeśli przedsiębiorca chce podbić rynek światowy, powinien skorzystać z usług profesjonalnych firm lub agencji.

(K.G.)

Why copywriting is important in business?

Copywriting is creating texts with selling themes for advertising and marketing needs. They consist of specific communication for clients to persuade them to buy their products. Such a form of persuasion is almost everywhere: in newspapers, on TV, on the radio, in social media as well as on packages of different products.

The copywriter’s main task is to draw consumers’ attention by understanding their needs.
A copywriter must know the basics of marketing and direct selling, as well as a profile of the targeted recipient and the product. The quality of presented texts has an impact on whether the offer will reach potential buyers.

These days, now that the Internet and virtual reality are in our lives for good, Internet marketing is becoming more and more popular. Most companies share their products on the net, allowing foreign clients to buy them. So it is important to adjust published content to the reader; you can read more about this in this article.

The ability to write is not equal with knowledge of the language

Professionally constructed texts in English will allow a brand to be promoted on the national market. This professionalism is worth special attention, because not everyone who knows English, even at a high level, is the right person to create marketing slogans. Text cannot be just correct in language, without grammar mistakes or great style, it has to encourage consumers and draw them in.

Therefore, copywriting in English consists of a number of aspects, including language at a level close to a native speaker’s, avoiding mistakes in writing, as well as the ability to persuade, and knowledge of SEO guidelines. It guarantees increased attention to a website and its position in Google searches, which as a result will increase the number of visitors and also sales.

All the factors mentioned above have a great impact on the efficiency of the marketing strategy. That is why while looking for a person who can create a description in a foreign language, it is worth choosing a professional, experienced copywriter or content writer. Also, a good solution is to order a work in Polish and provide it to a specialist translation agency.

Copywriting in business is very often underestimated, even downplayed. However, this field requires lots of work, time, and dedication. Not everybody can call themselves a copywriter, that is why it is important to look for people with great experience. If entrepreneurs want to corner the world market, they should make use of professional agencies and companies’ services.

(translation K.G.)

image_pdfimage_print
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń