Każdy z nas jest świadomy tego, w jak dużym stopniu w dzisiejszych czasach potrzebny jest język – dlatego też wiele osób jako swoją dalszą ścieżkę edukacji wybiera filologię. Jednym z najbardziej obleganych kierunków jest filologia angielska. Należy jednak pamiętać, że takie studia to nie to samo, co kurs językowy. Decydując się na anglistykę student nie tylko rozwija swoje umiejętności językowe, ale także zapoznaje się z kulturą, historią i literaturą angielską.

Początki

Mawiają, że początki bywają trudne, również na tych studiach sprawdzi się to powiedzenie. Dla pierwszoroczniaków niektóre rzeczy, które trzeba opanować, mogą wydawać się ‘czarną magią’, przykładowo alfabet fonetyczny, jednak po kilkukrotnym powtarzaniu łatwo go zrozumieć i zapamiętać. U niektórych może pojawić się blokada językowa, na szczęście, z każdymi zajęciami mówienie przychodzi co raz łatwiej, potrzeba tylko czasu, aby się przystosować. Wykładowcy doskonale rozumieją ten problem i starają się pomóc, często używając jak najprostszego słownictwa, aby każdy był w stanie zrozumieć jak najwięcej.

Zajęcia

Zajęcia językowe, m.in. czytanie i pisanie, słownictwo, gramatyka, ale też historia krajów anglojęzycznych, językoznawstwo i literatura są typowymi przedmiotami, które musi zaliczyć każdy student. Każda uczelnia ma także do wyboru różne specjalności, w zależności od tego która zostanie wybrana, pozostałe zajęcia będą się różnić. Jedną z najpopularniejszych ścieżek jest ścieżka nauczycielska, ale także translatoryka. Na pierwszej z nich będziemy mieć do czynienia z pedagogiką, emisją głosu, natomiast na drugiej przekład tekstów ustny i tłumaczenia pisemne. Studenci bardzo często uczą się także drugiego języka, decydując pomiędzy kilkoma zaproponowanymi przez uczelnię, m.in. hiszpańskiego, niemieckiego. Jest także możliwość wymian studenckich do różnych krajów Europy, np. Chorwacji, Francji, Norwegii. Programy (m.in. Erasmus+) obejmują jeden lub dwa semestry darmowej nauki na zagranicznych uniwersytetach.

Co dalej?

Dużo osób sądzi, że po filologii angielskiej można zostać przede wszystkim nauczycielem lub tłumaczem. Właściwie, jeśli dłużej się nad tym zastanowimy, to trudno jest znaleźć zawód, w którym taka wiedza okaże się zbędna czy niepotrzebna. Oprócz biur tłumaczeń i szkół, dla absolwentów otwarte są także korporacje, redakcje, wydawnictwa, firmy, biura i start-upy w których pracuje się
„z językiem”.

Zastanawiając się nad pytaniem, czy warto studiować filologię angielską, każdy z pewnością doszedłby do własnych wniosków. Jestem jednak przekonana, że większość odpowie na pytanie twierdząco. Decydując się na te studia rozwijamy swoje umiejętności językowe, ale także nabywamy wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, poznając historię, kulturę czy rodzimą literaturę. Anglistyka poszerza nasze horyzonty i daje nam oręż w postaci wiedzy, która z pewnością przyda się w wielu różnych dziedzinach i miejscach pracy takich jak np. copywriting lub branża tłumaczeń i lokalizacji.

(K. K.)

English philology- and what next?

Everyone is aware how much language is necessary nowadays – that is why a lot of people choose philology as their educational path. One of the most sought-after fields of study is English philology. It is necessary to remember that these studies are not the same as a language course. By deciding to start studying English, students develop not only their language skills, but also acquaint themselves with English culture, history and literature.

Beginnings

It is said that beginnings are difficult, and the same holds true during these studies. At the beginning, some things which have to be learnt may seem like ‘black magic’, for example the phonetic alphabet, but after a few repetitions, it is easy to understand and remember.
Some people may have a language barrier, but fortunately speaking becomes easier with each class, it just takes time to adapt. Lecturers understand this problem very well and they try to help, often using as simple vocabulary as they can so that everyone is able to understand as much as possible.

Classes

Language classes, including reading and writing, vocabulary, grammar, but also the history of English-speaking countries, linguistics, and literature are typical subjects that every student must pass. Each university also has different specialisations to choose; depending on which is chosen, the other classes will differ. One of the most popular educational paths is teaching, but translation studies are also popular. In the first one, we deal with topics such as pedagogy and voice emission, while in the second one the focus is on oral and written translation. Students very often learn another language, choosing from a few offered by the university, for example Spanish, or German. There is also the possibility of student exchanges to different European countries, for instance Croatia, France, or Norway. Programmes (such as Erasmus+) include one or two semesters of free studies at foreign universities.

What next?

A lot of people think that after English philology you can be a teacher or translator.
Actually, if we think about it longer, it is difficult to find a profession in which such knowledge would turn out to be redundant and unnecessary.
Apart from translation agencies and schools, positions in corporations, editorial offices, publishing houses, companies, offices, and start-ups and others where you work with language are also open to graduates.

Considering the question if it is worth studying English philology, everyone will certainly come to their own conclusions. However, I am convinced that the majority will reply in the affirmative.
By deciding to study English philology, you both develop your language skills and also gain knowledge about English-speaking countries by learning about their history, culture and literature. English studies broaden our horizons and provide us with knowledge that will certainly be useful in many various fields and workplaces such as translation and localization industry or copywriting.

(translation K.K.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń