Z muzyką mamy do czynienia na co dzień. Obecnie na rynku muzycznym bez wątpienia dominują piosenki anglojęzyczne, które nie koniecznie wykonywane są jedynie przez angielskich, bądź amerykańskich wokalistów. Język angielski, jako lingua franca dzisiejszych czasów, jest uważany jednocześnie za język bardzo płynnie i ‘miękko’ brzmiący w utworach muzycznych. Jednak wśród wielu artystów, którzy chętnie tworzą piosenki w tym właśnie języku znajdą się i tacy, którzy chcą wykonywać zagraniczne piosenki w przekładzie na język ojczysty.

O ile przekład dokumentu, czy nawet książki na inny język nie jest w dzisiejszych czasach niczym nadzwyczajnym, to jednak tłumaczenie tekstu piosenki może być nie lada wyzwaniem. Tłumacząc teksty utworów muzycznych trzeba pamiętać o rytmice, liczbie sylab w danej frazie, akcentach, a przede wszystkim przekazaniu właściwego sensu tekstu. W tym przypadku muzyka musi być spójna z tłumaczeniem. To ważne, aby przekład tekstu miał również ten sam ładunek emocjonalny, bo przecież o to chodzi w muzyce.

Poniższy przykład przedstawia fragment tłumaczenia angielskiej piosenki Stay with me na język polski w przekładzie Doroty Kozielskiej.

Oh won’t you stay with me
Cos you’re all I need
This ain’t love it’s clear to see
But darling stay with me

(tekst oryginalny)

Czy możesz przy mnie być?
Chociaż kilka chwil
To nie miłość, co tu kryć?
Czy możesz przy mnie być?

(tłumaczenie na język polski)

Jak widać po powyższym przykładzie, tekst nie został przetłumaczony ‘słowo w słowo’. Tłumacz skupił się na głównym temacie piosenki, oraz jej przekazie. Jednakże liczba sylab jest dokładnie taka sama, jak w oryginalnym tekście, dzięki czemu wokalista nie będzie mieć żadnego problemu w wykonaniu utworu w polskim tłumaczeniu. Niestety nigdy nie będzie dało się dosłownie przetłumaczyć tekstu piosenki, dlatego ważne jest, aby dobrze zrozumieć pierwotny tekst, oraz oddać klimat piosenki. Pomimo, iż polski przekład jest pisząc wprost ‘inny’, oddaje on jednak tę samą tematykę.

Tłumaczony tekst w sposób dosłowny zawierałby o wiele więcej sylab w każdej linijce, przez co zaśpiewanie go razem z muzyką byłoby niemożliwe, gdyż zwyczajnie słowa nie zmieściłyby się we frazie muzycznej.

Tłumacząc teksty piosenek trzeba wziąć pod uwagę ilość sylab w każdej linijce, ewentualne rymy, które mogą pojawić się w tekście oryginalnym oraz oddać właściwy sens piosenki. Od tłumacza wymaga to elastyczności, otwartości na nowości, ale przede wszystkim doświadczenia w lokalizacji utworu muzycznego. 

(M.G.)

Źródła:

https://www.languagetrainers.com/blog/2015/12/16/case-study-the-challenge-of-translating-songs/

https://www.tekstowo.pl/piosenka,malgorzata_kozlowska,stay_with_me__polish_cover_.html

https://www.tekstowo.pl/piosenka,sam_smith,stay_with_me__feat__mary_j_blige_.html

https://www.languagetrainers.com/blog/2015/12/16/case-study-the-challenge-of-translating-songs/

How to translate the texts of the songs correctly?

We listen to music every single day. Undoubtedly, on the current music market English songs are in the dominant position. However, they are not performed only by English or American vocalists. English language, as today’s lingua franca, is considered to be the language of a ‘soft’ and pleasant sound in songs. Nevertheless, among many musicians who are willing to compose new songs in such a language, there may also be found those who want to perform the songs of foreign artists but in a native translation.

Although today’s translation of some documents, or even books is not a rocket science, song translation may be a challenge. During the translation of songs, it’s important to remember about rhythm, the number of syllables in a particular phrase, accents and the main theme of the song in particular. In this case, the music has to be consistent with the text. It’s crucial to make the translated text as emotional as the original one because it is the thing the music is about.

Below, you can see the passage of the English song Stay with me in the Polish version translated by Dorota Kozielska.

Oh won’t you stay with me
Cos you’re all I need
This ain’t love it’s clear to see
But darling stay with me

(the original text)

Czy możesz przy mnie być?
Chociaż kilka chwil
To nie miłość, co tu kryć?
Czy możesz przy mnie być?

(Polish translation)

As you can see in the example above, the text was not translated ‘word for word’. The translator focused on the message of this song. The number of syllables, however, is exactly the same, so the vocalist will have no difficulties singing it. Unfortunately, it’s impossible to translate the text in the exact way. Hence, it’s important to understand the original text to convey the proper atmosphere. Although the Polish translation is ‘different’, it has the same general theme.

The exact translation would be too long and would consist of too many syllables in one phrase. Thus, the vocalist would not be able to sing such a text with music because there would just be too many words in one music phrase.

To sum up, while translating the song into another language we should take into account the number of syllables in each line, some rhymes that may occur, and the proper meaning. It requires flexibility, openness to the novelties, and mainly work experience in proper localization of a song from the translator.

(translation M.G.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń