Jakie znaczenie ma tłumaczenie treści marketingowych?

Marketing w definicji Philipa Kotlera i Kevina Lane’a to zjawisko polegające na rozpoznaniu
i zaspokojeniu ludzkich potrzeb. Chociaż dziedzina ta kojarzy się głównie z działaniami mającymi na celu sprzedaż, jego rola znacznie wychodzi poza ten obszar. Ograniczenie się przez przedsiębiorców wyłącznie do sprzedaży wcale nie przyniesie oczekiwanych przez nich zysków. Na marketing składają się m.in. dobra znajomość rynku i jego analiza, a także umiejętność przygotowania dokładnych strategii, obejmujących różne działania z wykorzystaniem różnorodnych technik.

Jako że pojęcie marketingu jest naprawdę szerokie, można wyróżnić jego kilka rodzajów. Jednym z najpopularniejszych współcześnie jest marketing internetowy tzw. e-marketing. Jego głównym celem jest zwiększenie widoczności przedsiębiorstwa w Internecie, ze względu na fakt, że to właśnie w sieci można znaleźć wielu potencjalnych kontrahentów.

Jak zwiększyć skuteczność działań marketingowych?

Warto zwrócić uwagę na treści marketingowe, których bariera językowa uniemożliwia podbicie zagranicznych rynków. Oferta sporządzona tylko w języku angielskim, jako lingua franca, obejmuje jedynie nieco ponad 1/3 rynku. Przetłumaczenie jej na kilka z najpopularniejszych języków, takich jak język chiński, hiszpański czy francuski, umożliwia przyciągnięcie uwagi większej ilości odbiorców. Spora część kupujących wyznaje, że nie zamawia produktów ani nie korzysta z usług firm, których treści nie są w stanie przeczytać we własnym języku. Zatem zapewnienie klientom obsługi w ich rodzimych językach jest pewnego rodzaju kluczem do większego sukcesu.

Do przygotowania dobrego tłumaczenia niezbędne jest zrozumienie specyfiki oraz prawa jakie rządzą marketingiem i reklamą. Duże znaczenie ma kreatywność tłumacza oraz łatwość z jaką posługuje się słowem. W tłumaczeniach marketingowych nie chodzi wyłącznie o to, aby słowo w słowo przełożyć tekst z języka kraju w jakim powstał na inny. Poprawność językowa i rzetelny przekład to, oczywiście podstawa przy każdym tłumaczeniu, jednak istotą tego typu tłumaczeń jest lokalizacja, czyli ujęcie sensu sloganu i całej reklamy, w taki sposób, aby był zrozumiały również dla konsumentów spoza danego państwa. Często, aby zachować oryginalne znaczenie tekstu trzeba ubrać go w zupełnie nowe słowa. Może się więc wydawać, że tłumaczenia marketingowe nie są niczym skomplikowanym, niemniej jednak wymagają dużego wyczucia, doświadczenia i wiedzy.

Nierzadko w tłumaczeniu tekstów marketingowych, poza agencjami tłumaczeniowymi, angażowani są również redaktorzy oraz copywriterzy, którzy opracowują teksty z myślą o dostosowaniu ich do wymagań ostatecznego odbiorcy.

Sukces każdej marki w głównej mierze zależy od satysfakcji konsumentów. Dzięki wsparciu profesjonalnych tłumaczy oraz zespołów Project Managerów, przedsiębiorcy działający w sieci mają możliwość dotarcia do większej ilości klientów, zapewniając im obsługę w ich ojczystych językach, usprawniając przy tym sprzedaż.

(K.G.)

How can translation of marketing content attract more clients?

What significance does translation of marketing content hold?

Marketing in Philip Kotler and Kevin Lane’s definition is the process of identification and gratification of people’s needs. Although this branch is mostly associated with sales, its role is much larger than that. Entrepreneurs restricting themselves just to the area of sales might not gain the expected effects and profits. Marketing consists of characteristics such as good familiarity with the marketplace and its analysis, and the ability to prepare precise strategies, containing different procedures with mixed techniques.

The concept of marketing is extremely broad, so we can distinguish various types. One of the most popular these days is online marketing, aka e-marketing. Its main goal is to increase the visibility of the company on the Internet, by reason of the fact that traders are able to find more potential clients there.

How to improve the efficiency of marketing?

It is worth paying attention to marketing content, which the language barrier prevents from entering foreign markets. An offer made just in English, as a lingua franca, involves merely over one-third of the market. Translating it into a few more of the most popular languages, such as Chinese, Spanish or French, offers the opportunity to attract the interest of a bigger group of receivers. The majority of purchasers admit that they do not use the company’s services nor buy products whose descriptions they are unable to read in their mother tongue. Therefore the provision of services in the native language is the key to success.

To prepare a good translation, an understanding of the specifics and laws that govern marketing and commerce are required. Creativity and familiarisation with words also hold great importance as features of a translator. In marketing translations, translating word by word from one language to another can never be good enough. Of course, correctness and a reliable translation are the basis of every translation; however, the point of such translations is placement, that is capturing the general sense of a slogan and an advertisement, in such a way that foreign customers can understand it clearly. Translators often need to use a new word to preserve the original meaning of a text. It seems that marketing translations are not something complicated, nonetheless, they require a lot of experience, knowledge and a sense of language.

It is not uncommon that apart from a translation agency, editors and copywriters are also involved in translating the marketing content. They are drawing up the texts and adapting them to the requirements of recipients.

The success of each brand generally depends on the customers’ satisfaction. Thanks to the support of professional translators and Project Managers, entrepreneurs have the possibility to reach many more clients, ensuring service in their first language and improving sales in the meantime.

(translation K.G.)

image_pdfimage_print
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń