Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest być tłumaczem? Czy kiedykolwiek marzyłeś o zostaniu osobą biegle władającą językiem obcym i wykorzystującą swoje umiejętności na co dzień? Rozwiążmy tą zagadkę i podejmijmy wyzwanie. Odpowiemy między innymi na pytania takie jak: z jakimi trudnościami boryka się tłumacz? Czy jest to warte wysiłku? Jak już widać, jest to bardzo złożony, ale jednocześnie praktyczny temat, który z pewnością wymaga głębszej analizy.

Przede wszystkim istnieje wiele różnych rodzajów tłumaczeń. Musimy je trochę uporządkować, aby zrozumieć podstawy. Mamy dwie kategorie tłumaczeń tekstów: pisemne i ustne. Pisemne dają tłumaczowi więcej czasu na zastanowienie się i przygotowanie ostatecznego tłumaczenia. Natomiast ustne wymagają natychmiastowej reakcji, wymowy, skupienia, a przede wszystkim dobrego przygotowania językowego.

Tłumaczenia ustne są dużo bardziej stresujące i wyróżniamy dwa rodzaje: konsekutywne i symultaniczne. Pierwsze to sytuacja, w której tłumacz odsłuchuje fragment tekstu, a następnie go tłumaczy. Cały proces trwa dość długo i jest typowy dla oficjalnych spotkań i uroczystości. Drugi rodzaj tłumaczenia polega na tworzeniu tłumaczenia tekstu w tym samym czasie, w którym jest on wypowiadany – tłumacz i prelegent pracują jednocześnie. Odmianą tłumaczeń symultanicznych jest tzw. tłumaczenie kabinowe, co oznacza, że ​​tłumacz podczas pracy może korzystać ze specjalistycznego sprzętu (słuchawki, mikrofon, odbiorniki) oraz dźwiękoszczelnej kabiny. Ten rodzaj tłumaczenia najczęściej dotyczy wykładów, konferencji i spotkań międzynarodowych o mniej oficjalnym charakterze.

Co więcej, możemy wyróżnić kombinację obu rodzajów tłumaczeń i nazywa się to tłumaczeniem a vista. Tłumacz na bieżąco tłumaczy mówiony tekst pisany. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w kancelariach notarialnych, salach rozpraw i innych miejscach związanych z prawem.

Ta dziedzina lingwistyki jest ogromna i złożona, co sprawia, że ​​praca tłumacza nie jest łatwa. Podczas procesu tłumaczenia może popełnić wiele błędów, a tłumacz musi być tego świadomy i brać pod uwagę takie aspekty jak: kontekst kulturowy, cechy charakterystyczne dla danego języka, w tym idiomy, system pisma, różnice w alfabecie itp., co oznacza, że ta osoba musi być ogólnie dobrze zorientowana.

Ze względu na styl i rodzaj tłumaczonego tekstu wyróżnia się tłumaczenia specjalistyczne, zwane też technicznymi. W takim przypadku tłumacz musi wykazać się szerokim wachlarzem umiejętności z danej dziedziny, ponieważ teksty dotyczą różnych tematów – prawa, medycyny, informatyki, ekonomii, turystyki i wielu innych. Dlatego potrzebna jest nie tylko znajomość specjalistycznego słownictwa, ale także wiedza. Również specjalne umiejętności i słownictwo są potrzebne do przygotowania tłumaczeń literackich i poetyckich, które są napisane w sposób artystyczny. Tłumacz musi skupić się na kontekście kulturowym, pewnym sensie stylistycznym i przetłumaczyć go w sposób, który nie prowadzi do utraty pierwotnego znaczenia.

Innym rodzajem są tłumaczenia przysięgłe. Teksty te są bardziej wymagające, ponieważ są oficjalne i muszą być tworzone w języku prawniczym. Dlatego tłumacz musi posiadać fachową i rzetelną znajomość słownictwa branżowego w danym języku obcym. Takie tłumaczenia są typowe dla umów, ekspertyz, dyplomów, pism urzędowych i wielu innych ważnych dokumentów.

Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Transkreacja polega na przyjęciu koncepcji w jednym języku i całkowitym odtworzeniu jej w innym języku – zwykle jest stosowana do marketingu pomysłu, produktu lub usługi wśród międzynarodowych odbiorców. Dlatego język musi współgrać z docelową publicznością.

Podsumowując, czy warto zostać tłumaczem? Oczywiście, zwłaszcza gdy mamy tak szeroką gamę tłumaczy. Możesz wybrać rodzaj tłumaczeń lub dziedzinę językową, w której chcesz się specjalizować. Możesz wybrać lokalizację swojej pracy, na przykład biuro tłumaczeń, twój dom lub gdziekolwiek aktualnie przebywasz na świecie. Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś pożądany na rynku pracy.

Czy nie jest to szerokie spektrum? Ta różnorodność możliwości sprawia, że ​​tłumaczenie jest wyjątkowe i nowoczesne. Chociaż rozwój technologii i świat staje się coraz bardziej zautomatyzowany, potrzeba tłumaczeń nie zniknie.

Z motywacyjnym zwrotem na końcu: bez pracy, nie ma kołaczy! Co w tym przypadku oznacza, zawsze warto uczyć się języków obcych i stać się w którymś z nich mistrzem.

(ML)

***

How it is to be in a translator’s shoes?

Have you ever wondered how it is to be a translator? Have you ever dreamt of becoming a person that is fluent in a foreign language and uses their skills every day? Let’s figure it out and take up a challenge. We are going to answer what are some difficulties that a translator faces over and over? Is it well worth the effort? As you already can notice this is a very complex but at the same time practical topic that certainly requires to laser in on it for a while.

First of all, there are many different kinds of translations. We need to sort them out a bit to understand the basics. We have two categories of translations of texts: written and oral. Written ones give a translator more time to think and prepare the final translation, while oral ones require immediate reaction, elocution, focus and most of all to be well-prepared linguistically.

Oral translations are much more stressful and we distinguish two kinds of them: consecutive and simultaneous. The first one is when the translator listens to a fragment of the text and then translates it. Therefore, the whole process takes quite a while and is typical of official meetings and celebrations. The second type of translation is based on creating a translation of the text at the same time as it is spoken – the translator and the speaker work simultaneously. A variation of simultaneous translations is the so-called booth interpreting, which means that the interpreter can use specialised equipment (headphones, microphone, receivers) during their work and use a soundproof booth. This type of translation most often applies to lectures, conferences and international meetings of a less official nature.

Moreover, we can distinguish a combination of both kinds of the translations and it is called a vista translation. The translator translates spoken to written text on the fly. This situation most often takes place in notary offices, in courtrooms and in other places related to the law.

This field of linguistics is huge and complex and that is what it makes the translator’s job not an easy one. During the translation process many mistakes can be committed and the translator has to be aware of it and take into the consideration such aspects as: cultural context, features characteristic of a given language, including idioms, writing system, alphabet differences, etc. In general this person needs to be well-versed.

Due to the style and type of the translated text, specialised, also called technical, translations are distinguished. In this case, the translator must demonstrate a wide range of skills in a given field, because the texts relate to various topics – law, medicine, IT, economics, tourism and many others. Therefore, not only knowledge of specialised vocabulary is needed, but also other knowledge. For instance special skills and vocabulary are needed in the preparation of literary and poetry translations which are written in an artistic way. The translator needs to focus on the cultural context, a certain stylistic sense and translate it in a way that does not lead to it losing its original meaning.

Another type are sworn translations, also known as certified translations. These texts are more demanding because they are official and need to be created in a legal language. Therefore, the translator must have professional and reliable knowledge of the trade vocabulary in a given foreign language. Such translations are typical for contracts, expert opinions, diplomas, official letters and many other important documents.

There is also one more thing worth mentioning. Transcreation is about taking a concept in one language and completely recreating it into another language – it is normally applied to the marketing of an idea, product or service to international audiences. The language, therefore, must resonate with the intended audience.

To wrap it up, is it worth becoming a translator? Of course, especially when we have such wide a range of translators. You can choose the kind of translations or a linguistic field in which you want to specialise. You can choose the location of your job like, for example, a translation office, your home or wherever you are currently staying in the world. The more languages you can use, the more you are desired.

Isn’t it a broad spectrum? This variety of choices makes a translation job unique and modern. Despite the development of translation technology and the world becoming more and more automated, translators will still be in need.

With a motivational twist at the end: No pain, no gain! And in this case, it is always worth learning a foreign language and becoming a master in it.

(ML)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń