Bycie freelancerem stało się bardzo popularne na przestrzeni ostatnich lat i powoli staje się równorzędną formą podejmowania pracy. Coraz częściej słyszymy, że ktoś pracuje jako freelancer, bądź szuka pracy w takim właśnie trybie. Jednak, wciąż wiele osób nie do końca wie, co dokładnie oznacza to słowo i na czym polega praca tzw. „wolnego strzelca”.

Kim jest freelancer?

Najprościej mówiąc, freelancer to osoba, która realizuje wyznaczone zadania i projekty dla zleceniodawcy, jednocześnie nie będąc na etacie i najczęściej specjalizuje się w jednej, konkretnej dziedzinie. Jego praca charakteryzuje się większą swobodą, możliwością wyboru zleceń, godzin i miejsca pracy.

Można wykonywać wiele zawodów w trybie wolnego strzelca, ale największe zapotrzebowanie jest w branżach twórczych. Dla przykładu, tłumacze, copywriterzy, contentwriterzy czy ghostwriterzy – to zawody, które najczęściej wykonuje się w formie zdalnej.

Na czym polega praca tłumacza-freelancera?

Zawód tłumacza to idealny przykład pracy nie wymagającej stałego etatu. Bardzo rzadko zdarza się, że tłumacz zatrudniony jest w jednej firmie i obowiązuje go regularny czas pracy. Bowiem zawód ten, polega na przyjmowaniu przeróżnych zleceń, od różnych zleceniodawców i często w różnych lokalizacjach. Dlatego tłumacze najczęściej pracują zdalnie, dostosowując się do wybranych projektów oraz narzuconych wymagań. Tłumacz to zdecydowanie najpopularniejszy freelancer.

Twórcza praca copywritera

Trudno znaleźć dobry odpowiednik tego słowa w języku polskim. Wielu osobom ten zawód może się kojarzyć z kopiowaniem i przepisywaniem treści, jednakże jest to mylne rozumowanie. Copywriter jest odpowiedzialny za tworzenie tekstów i sloganów, które często wykorzystywane są w reklamach. Przygotowuje też scenariusze, bądź redaguje teksty.

Praca dla copywritera mogłaby znaleźć się właściwie w każdej firmie, choć najczęściej poszukiwany jest przez agencje reklamowe lub PR-owe. Copywriter może pracować na etacie, ale zazwyczaj jest właśnie freelancerem.

Czym zajmuje się contentwriter?

Contentwriter to nic innego jak ścisłe określenie copywritera, bardziej szczegółowe, ponieważ słowo „content” z j. ang. oznacza treść. To contentwriter tworzy tematyczne treści w celu zwiększenia wartości merytorycznej firmy, co przekłada się na lepsze wyniki SEO, a także większe zaufanie w oczach odbiorców.

Teksty tworzone przez contentwritera obejmują specjalistyczne informacje, nierzadko poparte wieloma badaniami naukowymi. Treści są rzetelne, wartościowe, a także w pełni poprawne pod kątem językowym. W skrócie, nie ma lepszego kandydata do tworzenia artykułów wysokiej jakości.

Kto korzysta z usług ghostwriterów?

Ghostwriter z j.ang. oznacza „pisarz-widmo” i jest to osoba, która za wynagrodzenie pisze, redaguje i koryguje wszelkie treści, które zostaną opublikowane pod nazwiskiem zleceniodawcy. Madeleine Morel, agentka współpracująca z wieloma ghostwriterami szacuje, że około 70% książek z największych list bestsellerów, zostało napisanych właśnie przez „pisarzy-widmo”.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że do popularyzacji powyższych zawodów jak i rozwoju freelancingu na świecie, przyczyniła się łatwość i szybkość korzystania z internetu, który każdego dnia umożliwia swobodny przepływ informacji miliardom ludzi na całym świecie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób pracujących na etacie straciło swoje jedyne źródło dochodu.

(M. L.)

A few words about the work of a freelancer and new jobs in this area

Being a freelancer has become very popular in recent years and is slowly becoming an equivalent form of taking up a job. More and more often, we hear that someone works as a freelancer or is looking for a job in this mode. However, many people still do not know exactly what this word means.

Who is a freelancer?

Simply put, a freelancer is a person who carries out designated tasks and projects for the client, while not working full-time and most often specialises in one specific field. His/her work is characterised by greater freedom, the possibility of choosing orders, hours and places of work.

You can do many freelance professions, but the greatest demand is in the creative industries. For example, translators, copywriters, content writers or ghost writers – these are the professions that are most often performed remotely.

What is the job of a freelance translator?

The profession of a translator is an ideal example of a job that does not require a permanent day job. It is very rare for a translator to work for one company and have regular working hours as this profession involves taking various orders, from different clients and often in different locations. That is why translators usually work remotely, adapting to selected projects and imposed requirements. Being a translator is by far the most popular freelancer.

Creative work of a copywriter

It is hard to find a good equivalent of this word in Polish. For many people, this profession may be associated with copying and rewriting content, however this is a misconception. The copywriter is responsible for creating texts and slogans that are often used in advertising. He/she also prepares scripts or edits texts.

Work for a copywriter can be found in virtually any company, although it is most often sought by advertising or PR agencies. A copywriter can work full-time, but most often he/she is a freelancer.

What does a content writer do?

A content writer is nothing more than a strict definition of a copywriter, more specific, because of such a precise word as ”content”. It is the content writer who creates thematic content to increase the substantive value of the company, which translates into better SEO results, as well as greater trust in the eyes of the recipients.

Texts created by a content writer include specialised information, often supported by a lot of scientific research. The content is reliable, valuable and also fully correct in terms of language. In short, there is no better candidate for creating quality articles.

Who uses the services of ghost writers?

A ghost writer is a person who is paid to write, edit and correct all content that will be published under the name of the client. Madeleine Morel, an agent who works with many ghost writers, estimates that about 70% of the books on the biggest bestseller lists were written by „ghost writers”.

Summing up, we can say that the popularisation of the above professions and the development of freelancing in the world has benefitted from the ease and speed of using the Internet, which enables the free flow of information every day for billions of people around the world. Especially nowadays, when the coronavirus pandemic has caused many full-time workers to lose their only source of income.

(translation M. L.)

obrazek na górze strony – źródło: Kwiat zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

image_pdfimage_print
Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń