Nieodłącznym narzędziem w kontakcie z językiem obcym jest słownik – szczególnie niezbędny w procesie nauki. Nierzadko używany jest przez tłumaczy, którzy choć posiadają obszerną wiedzę z zakresu słownictwa, mogą nie znać jakiegoś terminu pojawiającego się zwłaszcza w tekście specjalistycznym. Niezwykle popularne są dziś słowniki internetowe, które są stale rozbudowywane, oferując użytkownikom coraz większą liczbę dostępnych języków oraz obszerny katalog słów i idiomów.

Najczęściej używanym jest Google Tłumacz, który posiada największą bazę danych, wynoszącą ponad 100 języków. Ten translator najlepiej obsługuje angielski, gdyż możliwe jest poprawne przetłumaczenie całych zdań, podaje też wiele synonimów. Ponadto, można zrobić zdjęcie tekstu bez konieczności wpisywania go ręcznie. Dostępna jest również funkcja mikrofonu.

Na uwagę zasługuje także Ling, który umożliwia wprowadzanie znaków niewystępujących w języku polskim. Pozwala na tłumaczenie z najbardziej popularnych języków takich jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski oraz rosyjski. Użycie danego słowa w zdaniu można obserwować na przykładach zaczerpniętych z różnych stron internetowych, między innymi z The Guardian.

Dobrym słownikiem jest Diki. Służy do tłumaczenia z polskiego na angielski i odwrotnie. Zapewnia kilka znaczeń słów wybranych z różnych słowników, także tych specjalistycznych, w zależności od kontekstu. Znajdują się tam przykłady użycia danego słowa w zdaniu. Co więcej, podany jest zapis fonetyczny, można posłuchać też wymowy danego terminu. Mimo, iż jest to słownik tylko z językiem angielskim jest bardzo rozbudowany i pomocny w poznawaniu nowych słów.

Czy warto korzystać ze słowników internetowych?

Pytanie retoryczne, oczywiście że tak. Pozwalają w szybki sposób sprawdzić znaczenie słów, nierzadko podają synonimy, posiadają wiele użytecznych funkcji, wśród nich możliwość posłuchania wymowy przez native speaker’a, co niemożliwe jest w tradycyjnym słowniku. Aczkolwiek nie przydają się nam, gdy chcemy ułożyć całe zdania w wybranym języku ponieważ podają tylko pojedyncze frazy, nie biorąc pod uwagę kontekstu czy charakteru tekstu. Mimo, że Google Tłumacz dosyć dobrze układa proste konstrukcje zdaniowe i posiada szeroką bazę danych, często tłumaczy zdania z błędami w mniej znanych językach.

Niekiedy samodzielna praca nad tekstem może okazać się zbyt skomplikowana, a poziom trudności gramatycznej czy leksykalnej może przekroczyć nasze możliwości. Wówczas jeżeli chcemy mieć pewność, że dany tekst zostanie przetłumaczony bezbłędnie, warto skorzystać z pomocy biura tłumaczeń, które zatrudnia profesjonalnych tłumaczy, posiadających odpowiednie umiejętności oraz lata doświadczenia w zakresie tłumaczenia i lokalizacji. Wykonując swoją pracę, dbają o spójność dokumentu oraz dobierają adekwatne do charakteru tekstu słownictwo. Dodatkowo, układają skomplikowane zdania w nienagannej formie nawet w najrzadszych językach świata.

(K.B)

A brief look at online dictionaries

An inseparable tool used in contact with foreign language is a dictionary – particularly essential in the process of learning. It is often used by translators, who although they have an extensive knowledge in terms of vocabulary, may not know a term appearing especially in a specialised text. Online dictionaries are extremely popular nowadays. They are being constantly expanded, offering their users more and more languages and a large catalogue of words and idioms.

The most frequently used is Google Translate, which has the biggest data base of over 100 languages. This translator handles English best because a correct translation of whole sentences is possible and it also provides a lot of synonyms. Moreover, a text can be copy and pasted, without the need of entering it by hand. A microphone function is available too for pronunciation.

Ling deserves attention as well. It enables to introduce characters which do not appear in Polish. It allows translation from the most popular languages such as English, German, French, Spanish, Italian and Russian. The usage of a word in a sentence can be observed in examples taken from various websites, for instance The Guardian.

Diki is a good dictionary, which is used to translate from Polish to English and vice versa. It provides several meanings of words taken from different dictionaries, including specialised ones, depending on the context. There are examples of usage of a given word in a sentence. What is more, phonetic notation is provided and it is also possible to listen to the pronunciation of a particular term. In spite of the fact that it is a dictionary operating only with English and Polish, it is very extensive and helpful in learning new words.

Is it worth using online dictionaries?

A rhetorical question, of course, and the answer is yes. They enable checking of the meaning of words quickly, often giving synonyms and having a lot of useful functions, among them a possibility to listen to a native speaker’s pronunciation, which is impossible in a traditional dictionary. However, they are of no use to us when we want to make whole sentences in a chosen language because they only give single phrases, not taking into account the context or character of a text. Even though Google Translate is quite good at forming simple sentence structures and it has a wide data base, it often translates sentences with mistakes in lesser known languages.

Sometimes independent work on a text may turn out to be too complicated, and the level of grammatical or lexical difficulty can exceed our possibilities. Then, if we want to be sure that a text will be translated without errors, it is worth using the help of a translation agency, which hires professional translators who have appropriate skills and years of experience in translation and localization. . While doing their work, they care about the cohesion of a document and choose vocabulary which is adequate to the character of a text. In addition, they write complicated sentences in an impeccable form, even in the rarest world languages.
(translation K.B)

image_pdfimage_print
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń