Co to jest lokalizacja i dlaczego się ją stosuje

Lokalizacja oznacza umiejscowienie, a w kontekście tłumaczeń jest to zabieg, polegający na dostosowaniu istniejącego już tłumaczenia do realiów kulturowych danego kraju bądź regionu. Proces ten, w przeciwieństwie do tłumaczenia, dopuszcza zmiany w tekście źródłowym, takie jak dostosowanie formatu daty, czasu, waluty czy adaptację grafiki. Lokalizacja ma na celu zainteresowanie odbiorcy, jest próbą skupienia jego uwagi na danym produkcie tłumaczenia.

Znacząco przyczynia się do wzrostu sprzedaży, lepszego przyjęcia produktu na rynku docelowym, satysfakcji klienta oraz przede wszystkim zmniejszenia ryzyka popełnienia błędu podczas przekładu.

Lokalizacja stron internetowych

Tłumaczenie strony internetowej to coś więcej niż dosłowne przełożenie tekstu. Treść znajdująca się na podstronach danego serwisu zostaje dopasowana do konkretnego środowiska, tak aby była jak najbardziej zrozumiała dla odbiorcy. Poza tłumaczeniem, brane są pod uwagę takie elementy jak grafika, jednostki wagi oraz miary, waluty. Dodatkowo należy określić technologię, w której strona jest zbudowana.

Lokalizacja oprogramowania

Zadanie to jest bardziej skomplikowane, bo dotyczy systemów komputerowych. W tym przypadku, tłumaczeniu podlegają teksty pomocy, interfejs, elementy menu, grafiki. Zakres produktów podlegających lokalizacji jest bardzo szeroki, od systemów bankowych po sprzęt medyczny czy gry komputerowe. Potrzebna jest zatem wiedza techniczna dotycząca różnych formatów zapisu danych oraz specyficznych narzędzi informatycznych. W taką pracę zaangażowany jest zwykle zespół tłumaczy, korektorów, programistów oraz inżynierów.

Lokalizacja aplikacji

Inaczej mówiąc, dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkowników w danym kraju, czyli całego interfejsu, szaty graficznej oraz dokumentacji pomocniczej wraz z symbolami czy unikalnymi gestami. Dzięki takim zabiegom przełamane zostają bariery komunikacyjne, co znacznie zwiększa szanse powodzenia na rynkach zagranicznych.

Podsumowując, dobrze wykonana lokalizacja to klucz do skutecznej ekspansji ma rynkach globalnych. Proces ten wymaga czasu, dogłębnej analizy i oczywiście funduszy, by dane przedsięwzięcie przynosiło dochód. Lokalizacja jest niezbędnym procesem, przy pomocy którego produkt może skutecznie dotrzeć do odbiorcy i zyskać popularność. Faktem jest, że wiele zagranicznych firm i przedsiębiorstw stara się wypromować w naszym kraju, przez co lokalizacja na polski staje się coraz powszechniejsza.

(B.A.)

Text localization into Polish

What is localization and why do people practice it?

Localization stands for a place, but when it comes to translations it is a procedure basing on adjusting ready translation to a cultural reality of a certain country or region. As opposed to translation, this process allows to implement changes in the source material, such as personalisation of format, date, time, currency or graphics adaptation. Localization aims to awake the receiver’s interest by focusing his or her attention on the translation’s product.

It significantly contributes to sales growth, better product reception on the target market, customer satisfaction and, above all, reducing the risk of making mistakes during translation.

Internet sites localization

Internet site translation contains more than just a literal translation. The site’s content is matched to a specific environment to be as comprehensible for the consumer as possible. Aside from translation, such elements as graphics, units of measurement and currencies are taken into account. In addition, you have to know what technology was used to build the site.

Software localization

This task is much more complicated because it concerns computer systems. In this case the subjects of the translation are interface, menu elements, graphics and help commands. There is a wide range of products using this type of localization – from banking systems to medical equipment and computer games. As such, technical knowledge of various data saving formats and particular computer tools are required. A whole team of translators, revisers, coders and engineers is usually engaged in this kind of work.

Application localization

In other words, adjusting the application to the user’s needs in a certain country, that is to say the whole interface, artwork as well as auxiliary documentation, along with symbols or unique gestures. Thanks to such operation we can overcome communication barriers, which significantly increases our chances to succeed on foreign market.

To sum up, well-made localization is a key to effective development on the global markets. This process requires a lot of time, in-depth analysis and, of course, financial resources. These are the investor’s essentials to making a profit. Localization is a necessary tool which helps us to acquire customers and recognition. It is a fact that a great deal of foreign businesses and companies make an effort to advertise themselves in Poland, due to which Polish localization is becoming more and more common.

(B.A.)

image_pdfimage_print
Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń