Odmiany językowe stanowią nieodłączną część tożsamości lingwistycznej narodu. Świadczą one nie tylko o bogactwie językowym danego kraju, ale są dowodem bogactwa kulturowego danej nacji. Jednym z języków, w którym występują różne warianty lingwistyczne jest niemiecki, należący do zachodniej grupy języków germańskich. Jest on jednym z oficjalnych języków w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, czy Luxemburgu. Ponadto jest oficjalną mową w Unii Europejskiej, którą posługuje się ok. 128 milionów ludzi.

Uczący się niemieckiego poznają tak zwany język standardowy (Hochdeutsch), jednak nie zwracają zbytnio uwagi na różnice językowe występujące w odmianie niemieckiej, austriackiej oraz szwajcarskiej. Ich wyobrażenie odnośnie języka niemieckiego ogranicza się niekiedy do stwierdzenia, że niemczyzna ma taką samą formę we wszystkich krajach niemieckiego obszaru językowego. Ogólnie rzecz biorąc mieszkańcy państw, w których językiem urzędowym jest niemczyzna, mogą porozumieć się ze sobą bez problemu, jednak warto zwrócić uwagę na to, że Niemcy mają czasami kłopot, ze zrozumieniem Austriaka czy Szwajcara. Warto więc zaznaczyć, z jakimi różnicami językowymi mamy do czynienia w poszczególnych krajach niemieckojęzycznych. Wybór odpowiedniej odmiany języka niemieckiego jest kluczowy przy lokalizacji produktu, dlatego warto je poznać. 

Odmiana austriacka – krótka charakterystyka

Jedną z odmian języka niemieckiego stanowi wariant austriacki. Charakteryzuje się słownictwem, które czasem różni się od standardowego niemieckiego, co może czasami skutkować problemami w komunikacji pomiędzy Niemcami a Austriakami. Warto również zaznaczyć, że niektóre słowa występujące zarówno w języku używanym w Niemczech, jak i w Austrii posiadają tę samą formę, lecz zupełnie inne znaczenie. Ponadto, w wariancie austriackim istnieją słowa, które nie występują w niemczyźnie używanej w Niemczech. Istotną kwestią dotyczącą różnic pomiędzy standardowym językiem niemieckim, a wariantem austriackim stanowią zasady gramatyczne charakterystyczne dla tych dwóch odmian. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre rzeczowniki niemieckie rodzaju żeńskiego, posiadają w odmianie austriackiej rodzaj nijaki. Poniżej można zaobserwować niektóre różnice.

NiemcyAustriatłumaczenie
KrankenhausSpitalszpital
KioskTrafikkiosk
KneipeBeiselknajpa
BrötchenSemmelbułka
PflaumenumsPowidlpowidła
genauexaktdokładnie
die E-Maildas E-Maile-mail

Istotną kwestią dotyczącą zasad gramatycznych odmiany niemieckiego używanej w Republice Austrii jest stosowanie innego szyku zdań. Przykładowo, zdanie niemieckie w czasie Perfekt „Wiem, że musiałem pójść do sklepu.”, zostanie przetłumaczone na standardowy niemiecki:

„Ich weiß, dass ich ins Geschäft habe gehen müssen.“

Z kolei w wariancie austriackim odmieniony czasownik posiłkowy haben znajdzie się pomiędzy czasownikami gehen i müssen:

„Ich weiß, dass ins Geschäft gehen habe müssen“.

W przypadku czasu Imperfekt w odmianie zarówno niemieckiej, jak i austriackiej, stosuje się tę samą formę czasownika müssen:

‘Ich weiß, dass ich ins Geschäft gehen musste“.

Odmiana szwajcarska – czym nas może zaskoczyć?

Do kolejnej istotnej odmiany języka niemieckiego można zaliczyć odmianę szwajcarską. Słownictwo charakterystyczne dla wariantu szwajcarskiego ( tzw. helwetyzmy) są dla obecnego Niemca o wiele mniej zrozumiałe niż wspomniane wcześniej austriacyzmy. Poniżej można zaobserwować różnice między współczesną niemczyzną, a odmianą szwajcarską.

NiemcySzwajcariatłumaczenie
TicketBilletbilet
ZeitZiitczas
MontagMäntigponiedziałek
SamstagSamschtigsobota
dreidrütrzy
dankedankhedziękuję
GeldStützpieniądze

Podsumowując, można stwierdzić, że język niemiecki używany w krajach niemieckojęzycznych posiada kilka odmian w zależności od kraju (czy również regionu), w którym jest używany. Warto zaznaczyć, że przeciętny Niemiec nie będzie miał większych problemów, aby zrozumieć Austriaka i Szwajcara. Problemy mogą sprawić pojedyncze słowa, wykazujące pewne podobieństwo w stosunku do niemczyzny używanej na ternie Republiki Federalnej Niemic, które w odmianie austriackiej nie będą zrozumiałe dla przeciętnego Niemca. Przy zlecaniu tłumaczenia tekstu na niemiecki warto powiadomić tłumacza lub agencję tłumaczeń na jaką odmianę niemieckiego chcielibyśmy przetłumaczyć tekst lub zlokalizować produkt.

(M.F.)

The varieties of the German language

Language varieties are an integral part of nation’s linguistic identity. They don’t only testify to the linguistic richness of a country, but are evidence of the cultural richness of a nation. One of the languages with linguistic variants is German, which belongs to the Western group of Germanic languages. It’s one of the official languages in Germany, Austria, Switzerland and Luxembourg. It is also an official language of the European Union and is spoken by around 128 million people.

Learners of German learn what is known as standard German (Hochdeutsch) but pay little attention to the linguistic differences between German, Austrian and Swiss. The idea of the German language is sometimes limited to the statement that German has the same form in all countries of the German speaking area. Generally speaking, people in countries where German is the official language can communicate with each other without any problems, but it is worth mentioning that Germans sometimes have trouble understanding Austrians or Swiss. It is therefore worth pointing out what linguistic differences in the various German speaking countries there are.

The Austrian variety – brief characteristics

One variant of German language is the Austrian variant. It is characterised by a vocabulary that sometimes differs from standard German, which can sometimes result in communication problems between Germans and Austrians. It is also worth noting that there are some words  in both German an Austrian which have the same form but a completely different meaning. Furthermore, there are words in the Austrian variant that do not occur in the German used in Germany. An important point concerning the differences between standard German and the Austrian variant are grammatical rules specific to the two varieties. It is worth noting that some German nouns of the feminine gender have a neuter gender in the Austrian variety. Below you can see some of the differences.

GermanyAustriatranslation
KrankenhausSpitalhospital
KioskTrafikkiosk
KneipeBeiselbar
BrötchenSemmelroll
PflaumenumsPowidljam
genauexaktexactly
die E-Maildas E-Maile-mail

An important point concerning the grammatical rules of the German variety used in the Republic of Austria is the use of different sentence formation. For example, the German sentence in the Perfekt tense: “I know that I had to go to shop.”, will be translated into standard German as:

“Ich weiß, dass ich ins Geschäft habe gehen müssen.”

On the other hand, the conjugated auxiliary verb haben will be placed in the Austrian variant between the verbs gehen and müssen:

“Ich weiß, dass ins Geschäft gehen habe müssen”.

The same form of the verb müssen is used for the Imperfekt tense in both varieties German and Austrian:

“Ich weiß, dass ich ins Geschäft gehen musste”.

The Swiss variety – what can surprise us?

Another important variety of German is the Swiss variety. The vocabulary characteristic to the Swiss variety (so-callled Helveticisms) is much less understandable for a present-day German that the aforementioned Austrianisms. Below you can see the differences between modern German and the Swiss variety.

GermanySwitzerlandtranslation
TicketBilletticket
ZeitZiittime
MontagMäntigMonday
SamstagSamschtigSaturday
dreidrüthree
dankedankheThank you
GeldStützmoney

To sum up, the German language spoken in German speaking countries has several varieties depending on the country (or region) where it is spoken. It is worth mentioning that a German will have no major problems understanding an Austrian or a Swiss. Problems may arise with some words which show some similarity to the German which is spoken in the Federal Republic of Germany and which in the Austrian variety will not be understood by the average German. While asking for text translations or product localization services into the German language, it’s advisable to inform your translator or translation agency which kind of German you need.

(translation M.F.)

image_pdfimage_print
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń