Jak każdy z nas wie, poczucie humoru jest kwestią wbrew pozorom złożoną i mocno indywidualną. Słowa mogące wywołać gromki śmiech oraz aprobatę podczas imprezy domowej w gronie najbliższych osób, okazałyby się często żenującymi bądź niestosownymi na spotkaniu ze znajomymi z miejsca pracy.

Zjawisko niezrozumiałości przekazu zachodzi także pomiędzy grupami ludzi zróżnicowanymi pod względem używanego języka czy kraju pochodzenia. Dlatego przy tłumaczeniu żartów, anegdot oraz przekazów niebezpośrednich, jak przysłowia czy powiedzenia lub morały, potrzebna jest konsultacja przygotowywanego tekstu z niezbędną liczbą profesjonalnych tłumaczy dla uzyskania najwyższej możliwej jakości tłumaczenia bez utraty przekazu. Pozwala to z jednej strony na tworzenie treści zgodnie z pojęciem relatywizmu kulturowego, ale przede wszystkim zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia językowego faux-pas czy urażenia indywidualnych uczuć, przekonań i wierzeń odbiorców danego tytułu.

Polski przemysł produkcji gier komputerowych wszedł ostatnimi laty w fazę bardzo prężnego rozwoju, tworząc żyzny grunt pod pączkujące wszędzie wokół, drobne studia zrzeszające kilku developerów-amatorów, jak również dla tych wielkich, zorganizowanych sztabów twórców odpowiedzialnych za poszczególne aspekty produkcji z gatunku AAA (kategoria „Triple-A” odnosi się do dzieł o najwyższych budżetach, zarówno w kwestii wydatków na samą produkcję jak i promocję. Każdy produkt nie zaliczający się do tego rodzaju nazywany jest grą „klasy B”).

Idealnym przykładem twórczości kipiącej bukietem kulturowych nawiązań i drobnych żartów sytuacyjnych jest gra pod tytułem „Wiedźmin 3: Dziki Gon” oraz, w nieco mniejszym stopniu, najnowszy „Cyberpunk 2077” autorstwa największego polskiego studia tworzącego gry komputerowe, CD-Projekt Red. Mówiąc o pierwszym z wymienionych tytułów, nie da się przeoczyć silnego powiązania ze słowiańskim folklorem, podczas wykonywania zadań takich jak: „Polowanie na czarownice” czy odprawiania obrzędów w „Sprawach rodzinnych”. Pozwalają one graczowi zaznać mistycyzmu, którym owiane były dawniej lasy oraz ich domniemani – nie do końca ludzcy – mieszkańcy, jak również same osady będące miejscem niewyjaśnionych zdarzeń.

Twórcy gier chcąc wprowadzić swój produkt na zagraniczne rynki powinni zadbać, aby zaangażowana została agencja tłumaczeniowa, która profesjonalnie zrealizuje tłumaczenie i lokalizację. W procesie ważne jest uchwycenie istoty danego wtrącenia czy wątku humorystycznego i w dalszej kolejności ubranie go w słowa pochodzące z języka docelowego, przy zachowaniu pierwotnego przekazu.

Sztuka ta okazuje się często niezwykle trudna, ponieważ nie chodzi jedynie o przełożenie słów, ale także o to, aby nawiązać kontakt z odbiorcą danej wiadomości na więcej niż jednej płaszczyźnie samego tekstu. Dlatego niezbędne jest włączenie w proces tłumaczenia czynnika ludzkiego, który nadal pozostaje niedoścignionym celem dla algorytmów takich jak Google Translate, czy nawet bardziej zaawansowane silniki oparte na nauczaniu maszynowym.

 Lokalizacja, a więc osadzenie w danej kulturze produktu takiego jak gry komputerowe ma krytyczne znaczenie dla pobudzenia popytu na daną produkcję poza granicami kraju, w którym ją stworzono. Oznacza to także wpływ na przyszłość samego studia zrzeszającego developerów, gdyż w dzisiejszych czasach nieprawdopodobne jest utrzymanie się „na powierzchni” wydając produkty pozbawione co najmniej angielskiej wersji językowej.

Wymienione wyżej czynniki, związane z procesem przekładu tekstu oraz jego lokalizacją wyraźnie ukazują konieczność doboru odpowiednio doświadczonych i utalentowanych tłumaczy, znających doskonale oba języki pomiędzy którymi zachodzi translacja, jak i konteksty kulturowe i gry słów w nich obecne.

(F.S.)

A Polish ship on Anglo-lingual waters – lingual and cultural nuances in computer games

As everyone knows, a sense of humor is a topic of counterintuitive complexity and a strongly individual one. Words that are met with loud laughs and approbation during a house-party in a circle of closest friends, may often turn out to be embarrassing or inappropriate at a meeting with colleagues from work.

This phenomenon also takes place on a larger scale between different circles, based on the culture and language used by a particular group of people. Therefore, when translating jokes, anecdotes and indirect messages such as sayings or morals, it is necessary to consult the prepared text with a number of professional translators in order to achieve the highest possible quality of translation without losing the initial meaning. This, on the one hand, makes it possible to create content in line with the concept of cultural relativism, and on the other hand it minimizes the probability of committing a language faux-pas or offending the individual feelings, beliefs or faith of the audience of a given text.

The Polish game-making industry has recently come into a phase of very rapid development, creating a fertile ground for both the small studios sprouting up all around, which bring together the talents of a few amateur developers, and the enormous, organized staffs of creators which are responsible for the separate aspects of productions from the AAA genre (the “Triple-A” category refers to the works of the highest of budgets, both in terms of money spent on production and on promotion. Every other product not included in this kind is referred to as a “Category B” game).

A perfect example of such creative work, filled with a bouquet of cultural references and small, situational jokes, is a game titled as “The Witcher 3: Wild Hunt” and, to a slightly lesser degree, the most recent “Cyberpunk 2077” from the biggest Polish game-making studio CD-Project Red. In the case of the former, one cannot miss the strong connection with Slavic folklore while completing quests such as “Witch Hunting” or conducting rituals in “Family Matters”. These connections let the player experience the mysticism which engulfed the forests and their alleged not-so-human inhabitants, as well as the settlements in which unexplained events take place.

Game developers who want to introduce their product to foreign markets should make sure to use the services of a translation agency for it to professionally carry out translation and localization. In this process, it is of high importance to grasp the essence of content or humorous motifs, and to dress them up in words taken from the target language while keeping the original meaning.

This art often proves to be uniquely hard to master, because it does not revolve only around the translation of words, but also around making contact with the receiver of a certain message on more than the one plane of the text alone. Therefore it is necessary to include a human factor into the process of translation, a factor which remains an elusive target for algorithms such as Google Translate or even more state-of-the-art engines based on machine learning.

Localization, the settling of products such as computer games into a certain culture, has a critical meaning for awakening a demand for a particular product outside of the borders of the country it has been made in. This also means an influence on the future of a studio which brings together developers, for nowadays it is nearly impossible to remain afloat by delivering products which lack at least an English language version.

The factors listed above, connected with the process of translation of a text and localizing it, clearly show the necessity of selection of appropriately experienced and talented translators, who know both of the languages between which the translation takes place precisely, along with cultural context and wordplay which they include.

(translation F. S.)

image_pdfimage_print
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń