Kierunek studiów, który wybrałem czyli skandynawistyka norweska otwiera różne możliwości kariery. Jednym z najbardziej oczywistych jest praca jako tłumacz przysięgły w instytucjach państwowych lub freelancer w branży tłumaczeniowej. Jako osoba ceniąca sobie indywidualność oraz swobodę w działaniu o wiele bardziej skłaniam się w stronę drugiej możliwości ścieżki zawodowej. Dlatego też chciałbym zaprezentować, w jaki sposób można połączyć swoją pasję do tłumaczeń ze sposobem na życie.

Chęć wykonywania profesjonalnych tłumaczeń, praca z różnych miejsc na świecie, wysokie zarobki zależne od szybkości działania, cech osobistych, predyspozycji i umiejętności językowych to oczywiste argumenty dla których studenci lingwistyki decydują się na pracę tłumacza. Do wykonywania tego zawodu mogą skłaniać też inne powody, nieco mniej popularne, ale równie ważne np. chęć umożliwienia większej ilości osób korzystania z dzieł literackich, obszaru sztuki, poezji czy kinematografii. W przypadku tych elementów kultury profesjonalne i dokładne tłumaczenie wykonane przez biuro tłumaczeń lub też freelancera jest konieczne, aby móc je zrozumieć i czerpać z niego to co najlepsze. Jako kontrastywny przykład, rzeźby lub obrazy są uniwersalnymi formami sztuki, więc nie wymagają tłumaczenia na różne języki, ich forma stoi ponad ograniczeniami lingwistycznymi.

Praca tłumacza nie musi koniecznie oznaczać pełnego etatu oraz określonych godzin pracy. Przekłady można wykonywać również dorywczo na zasadzie pojedynczych zleceń. Posiadając odpowiednie zasoby jakimi są umiejętności językowe oraz wystarczająca ilość wolnego czasu, można spędzić wolne chwile na wykonywaniu tłumaczeń. Tłumaczenia te mogą obejmować różne obszary twórczości, zarówno literackiej, beletrystycznej jak i dziennikarskiej, czyli artykuły lub felietony. Idąc z duchem czasu można również zajmować się dorywczo tłumaczeniami gier komputerowych oraz filmów, szczególnie biorąc pod uwagę wzrost w sektorze rozrywkowym w roku 2020.  Osobiście najbardziej chciałbym zająć się drugą możliwością. Na moją decyzję wpływ miało połączenie miłości do gier i filmów oraz języków obcych.

Zarabianie na hobby, którego wykonywanie dostarcza nam poczucia spełnienia jest możliwe i każdy człowiek powinien do tego dążyć. Branża tłumaczeniowa dzięki swojej specyfice pozwala na łatwe połączenie przyjemnej części życia z tą praktyczną, czyli niezbędną do prowadzenia życia na godnym poziomie.

(M.J.K.)

Translation as a hobby and a job

My chosen field of study, Norwegian Scandinavian Studies, opens up various career opportunities. One of the most obvious is to work as a sworn translator in state institutions or freelance in the translation industry. As a person who values individuality and freedom of action, I am much more inclined towards the second possibility of a professional path. Therefore, I would like to present how you can combine your passion for translation with a way of life.

The desire to perform professional translations, work from different places in the world, high earnings depending on the speed of action, personal qualities, aptitude and language skills are the obvious arguments why students of linguistics choose to work as translators. There may be other reasons for pursuing this profession, somewhat less popular but equally important, such as the desire to enable more people to enjoy literary works, an area of art, poetry or cinema. When it comes to these cultural elements, a professional and accurate translation performed by a translation agency or a freelancer is essential to be able to understand it and get the best from it. As a contrasting example, sculptures or paintings are universal art forms so they do not require translation into different languages; their form stands above linguistic constraints.

Working as a translator does not necessarily mean having a full-time job and specific working hours. Translations can also be carried out on a casual basis on the basis of individual orders. With the right resources such as language skills and enough free time, you can spend your spare time doing translations. These translations can cover different areas of work, whether literary, fiction or journalism, i.e. articles or columns. In accordance with the times, you can also do casual translations of computer games and movies, especially considering the growth in the entertainment sector in 2020. Personally, I would most like to take up the second possibility. My decision is caused by a combined love of games and movies and foreign languages.

Earning money from a hobby that provides us with a sense of fulfilment is possible and every person should strive for it. Thanks to its specific character, the translation industry allows you to easily combine the pleasant part of life with the practical one, i.e. the one necessary to lead a life on a decent level.

(translation M.J.K.)

image_pdfimage_print
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń