Medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. W ciągu naszego życia wielokrotnie napotykamy wiele rodzajów dokumentacji medycznej tj. publikacje z prasy medycznej, zaświadczenia, diagnozy lekarskie, ulotki leków i wiele innych.

Tłumaczenia medycznych tekstów specjalistycznych uznaje się za jedne z najbardziej wymagających i niewielu tłumaczy podejmuje się ich przekładu. Ale dlaczego tak jest? W poniższym artykule przyjrzymy się przyczynom tego zjawiska oraz zaprezentujemy pułapki i trudności czyhające na lingwistę.

Odpowiedzialność

Głównym problemem jest przede wszystkim ogromna odpowiedzialność spoczywająca na tłumaczu. Wbrew pozorom niewielki błąd, przykładowo w tłumaczeniu diagnozy, może mieć katastrofalne skutki dla pacjenta. Ponadto błędy czy pominięcie kluczowych informacji w dziedzinie farmakologii mogą skutkować odmową dopuszczenia do sprzedaży produktu leczniczego, a co za tym idzie, narażeniem firmy na dodatkowe koszty.

Kłopotliwa terminologia

Kolejnym źródłem problemów w translacji jest skomplikowana terminologia. Teksty medyczne w języku angielskim charakteryzuje częste występowanie nazewnictwa pochodzącego z łaciny lub greki. Słownictwo używane w medycynie  w większości opiera się na przedrostkach, przyrostkach bądź rdzeniach zapożyczonych z tych antycznych języków (np.  z łac. „endo”- wewnątrz,  „endothelial” – śródbłonkowy).  Co więcej, w terminologii medycznej stosuje się wiele skrótowców (np. a.a (z łac. arteriae) – tętnice ),  niedoświadczonemu tłumaczowi może to przysporzyć wiele kłopotów w przekładzie i zdecydowanie wydłużyć czas przeznaczony na tłumaczenie dokumentu.

Neologizmy

Medycyna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Nieustannie powstają nowe metody leczenia, leki czy urządzenia medyczne. Dla osób zajmujących się takimi tłumaczeniami oznacza to konieczność ciągłego dokształcania się w danej specjalizacji medycznej. Poszerzanie wiedzy jest kluczowe, szczególnie w przypadku tłumaczy ustnych, którzy podczas różnych konferencji naukowych czy medycznych będą musieli biegle posługiwać się daną terminologią, aby bezbłędnie oddać sens wypowiedzi danego prelegenta.

Normy prawne

W przypadku tłumaczeń medycznych konieczna jest również znajomość wszelkich wymóg formalnych stosowanych przy tworzeniu tekstów medycznych. Przykładowo przekład dokumentacji nowych wyrobów medycznych, musi być zgodny z dyrektywami w sprawie badań klinicznych w kraju, w którym mają zostać dopuszczone do stosowania. W przypadku Europy badania kliniczne są przeprowadzane zgodnie z dyrektywą  Clinical Trial Regulation (Regulation (EU) No 536/2014).

Wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że zawód tłumacza łączy w sposób interdyscyplinarny wiele dziedzin. Osoba, która zajmuje się tłumaczeniami z obszaru medycyny musi mieć znakomitą wiedzę i doświadczenie w przekładzie teksów medycznych, doskonałą znajomość języka ojczystego oraz aktualną wiedzę z zakresu prawa i obowiązujących norm. W Atominium współpracujemy tylko z takimi osobami, grono naszych tłumaczy medycznych to również lekarze różnych specjalizacji, a zatem ich wiedza i umiejętności poparte są wieloma latami kształcenia i praktyki w tym zawodzie.

(M.L.L.K)

Medical translation – why is it so difficult?

Medicine is one of the fastest growing scientific fields. Throughout our lives, we repeatedly come across many types of medical documentation; drug package inserts, publications from the medical press, doctor’s certificates, medical diagnoses and much more.

Translation of medical literature is considered to be one of the most demanding specializations and few professional translators undertake such translations. But why is that so? In the following article, we will analyse the underlying causes of this phenomenon and present the pitfalls and difficulties that await the potential translator.

Responsibility

The fundamental problem is the enormous responsibility of the translator. For instance, a seemingly small error in the translation of the diagnosis can have disastrous consequences for a patient. In addition, errors or oversights in key pharmacological information may result in the rejection of the medicinal product and consequently a company’s exposure to additional costs.

Problematic terminology

Another source of problems in this translation field is mainly the complicated terminology. Medical texts in English are characterized by the frequent occurrence of Latin or Greek names. The vocabulary used in medicine is largely based on prefixes, suffixes or stems borrowed from these ancient languages (e.g.  „endo” (Latin for inside), ” in “endothelial”). Moreover, medical terminology uses many abbreviations (e.g. “a.a”- “arteriae”- (Latin for arteries)), an inexperienced translator may find it very difficult to translate a document and it may take much longer to complete.

Neologisms

Medicine is a fast-growing field of science. New methods of treatment, medicines or medical devices are constantly emerging. For those involved in such translations, this means that they should continuously improve in their medical specialization. Expanding their knowledge is crucial, especially for interpreters who will need to be fluent in a particular terminology at various scientific or medical conferences in order to convey the speaker’s point flawlessly.

Legal standards

With regard to medical translations, it is also necessary to have knowledge of all formal requirements used in the production of medical texts. For example, the translation of documentation of new medical products must comply with the clinical trials directives of the country in which the products are to be certified. In the case of Europe, clinical trials are conducted under the Clinical Trial Regulation (Regulation (EU) No 536/2014).

We have mentioned many times that the profession of a translator combines many disciplines in an interdisciplinary way. A person translating in the medical field must have excellent knowledge and experience in translating medical texts, excellent knowledge of the native language and up-to-date knowledge of the law and applicable standards. Atominium cooperates only with such people. Our team of medical translators includes doctors of various specializations, thus their knowledge and skills are supported by many years of education and practice in this profession.

(translation M.L.L.K)

image_pdfimage_print
Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń