Spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych (GPW) to firmy i przedsiębiorstwa  mające stałe zapotrzebowanie na tłumaczenia w różnych kombinacjach językowych. Dokładne i precyzyjne tłumaczenie jest niezbędne w procesie sprawnego przetwarzania i udostępniania aktualnych informacji dotyczących rynku finansowego. Ze względu na intensywną dynamikę i specyfikę tej branży, projekty translatorskie wymagają od tłumacza dużej responsywności, precyzji oraz szybkości działania. Każdy błąd popełniony przez tłumacza np. podczas przekładu analizy finansowej lub raportu secesyjnego może potencjalnie wpłynąć na zaburzenie funkcjonowania spółki akcyjnej jako całości. Klarowność oraz przejrzystość informacji jest kluczem do poprawnego funkcjonowania spółki akcyjnej, dlatego też na barki tłumacza spada duża odpowiedzialność.

Lingwista zajmujący się tłumaczeniem raportów finansowych GPW musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie nie tylko samego języka, ale również pojęć ściśle związanych z finansami, bankowością oraz globalnym rynkiem kapitałowym. Kompetencja w tym obszarze jest obligatoryjnym elementem na drodze do profesjonalnego oraz kompleksowego tłumaczenia raportów GPW. Jeśli tłumaczenie ma być wykonane z najwyższą jakością i zgodnie ze standardami poufności i ochrony informacji, najlepiej jest skorzystać z usług biura tłumaczeń.

Nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby tłumaczenia dostarczane na ten rynek zostały wykonane jak najszybciej i najdokładniej. Dzięki czemu inwestorzy i klienci mają dostęp do aktualnych informacji na temat giełdy papierów wartościowych czy profilu danej spółki. Szybkość i precyzja jest tutaj kluczowa, dlatego też dobór tłumaczy odpowiedzialnych za tłumaczenie raportów finansowych GPW, bilansów czy prospektów emisyjnych z pewnością nie można pozostawić przypadkowi. Kolejnym fundamentalnym elementem sprawnego operowania na giełdzie papierów wartościowych jest klarowność oraz wiarygodność informacyjna, dlatego do każdego tego typu projektu, nasze biuro tłumaczeń zatrudnia wykwalifikowanego profesjonalistę. Dzięki temu wszyscy maklerzy oraz akcjonariusze są odpowiednio poinformowani o kondycji finansowej oraz potencjale rozwojowym danego podmiotu. Posiadając taką wiedzę można sprawniej podejmować decyzje inwestycyjne.

Podsumowując, tłumaczenia raportów finansowych GPW, analiz finansowych spółek czy rocznych bilansów to bardzo odpowiedzialne zajęcie, wymagające przede wszystkim umiejętności pracy pod presją czasu oraz zaznajomienia ze światem inwestowania oraz finansów. Od tłumaczy zajmujących się przekładami takich dokumentów wymaga się nie tylko profesjonalizmu pod względem językowym, ale przede wszystkim merytorycznego przygotowania i doświadczenia w lokalizacji produktu, którym w tym przypadku są informacje dotyczące spółek publicznych oraz firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

(M.L.K)

Translations of stock market financial reports

Companies listed on the stock market are in constant need of translations in various language combinations. Precise and accurate translations are essential during processing and sharing of current information concerning financial markets. Due to the intense dynamic and specificity of this industry, translation projects require a considerable amount of responsiveness, precision and speed of action. Every mistake made by the translator for example during translation of a financial analysis or secession report can potentially have an impact on a joint-stock company functioning as a whole. Clarity and transparency of information is a key to the proper functioning of a joint-stock company, therefore the translator bears a heavy responsibility.

A linguist dealing with translation of stock market financial reports has to have knowledge and a set of skills not only in terms of a language but also those concerning finance, banking and global capital markets. Competence in this field is an obligatory element on the way to a fully professional and complex translation of stock market financial reports. If a translation is supposed to be done in the most professional and trustworthy way possible, in accordance with all standard of confidentiality, then the best choice is to use the service of a translation office.

Our experts make every effort to provide translations for this market as fast and precisely as possible. Thanks to that, investors and customers have access to current information related to the stock market or the profile of a particular joint-stock company. Quickness and precision are essential here, therefore a choice of translators responsible for translations of stock market financial reports, balances and prospectuses cannot be coincidental. Another fundamental part of efficient operating on the stock market is the clarity and credibility of information. That’s why our office hires only qualified professionals when it comes to such projects. By doing so, all stockbrokers and shareholders are properly informed about the financial condition and development potential of a particular entity. With such knowledge it’s definitely easier to make investment decisions.

In conclusion, translations of stock market financial reports, analysis and yearly balances is very responsible work which demands time pressure handling and complex knowledge in the field of investing and finance. Translators involved in translating such documents are required to be professional not only in terms of language, but more importantly in substantive preparation and experience in the product itself, which in this case is information about public companies and companies listed on the stock market.

(translation M.L.K)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń