Tłumaczenia prawnicze to jeden z najpopularniejszych rodzajów tłumaczenia specjalistycznego zarówno dla klientów firmowych jak i indywidualnych. Przejrzyjmy się ich charakterystyce.

Do tłumaczeń prawniczych zaliczamy każdy typ tłumaczenia, w którym pojawia się słownictwo fachowe prawnicze, kontekst dokumentów odnosi się do prawa, a cel użycia tłumaczonego tekstu jest związany z działaniami prawnymi firmy lub osoby indywidualnej. Wśród tłumaczeń prawniczych możemy wyróżnić wiele rodzajów, np. tłumaczenia wyroków i akt sądowych, rozporządzeń, umów (w tym np. umów handlowych), rozporządzeń Unii Europejskiej oraz tłumaczenia przysięgłe każdego z wcześniej wymienionych dokumentów . Tłumaczenia ustne dotyczące spraw prawnych w firmach lub posiedzeń sądu zaliczamy do tłumaczeń prawniczych, o ile pojawia się adekwatna terminologia i treść.

Tłumacz prawniczy to zwykle osoba, która nie tylko biegle posługuje się w piśmie zarówno językiem źródłowym jak i docelowym tłumaczonego tekstu, ale jest także zaznajomiona z żargonem branżowym. Lingwiści wyspecjalizowani w tej dziedzinie  biorą udział w szkoleniach z zakresu terminologii prawniczej lub są absolwentami studiów podyplomowych z zakresu prawa. Nomenklatura prawnicza nie należy do najłatwiejszych, dlatego tłumacze korzystają z licznych słowników prawniczych.

W kwestii tłumaczeń prawniczych pojawia się kilka zagadnień, które mogą okazać się wyzwaniem podczas procesu tłumaczenia.  Po pierwsze, dokumenty prawnicze zawierają zwykle wiele treści poufnych, w związku  z tym zarówno tłumacz prawniczy jak  i agencja tłumaczeń muszą zapewnić najwyższy poziom poufności dokumentu.

Po drugie, czasami zdarza się, iż dokumenty prawnicze zawierają literówki w nazwach własnych w tekście źródłowym. Często spotykane są literówki w imionach, nazwiskach i adresach, szczególnie w przypadku obywateli Polskich, którzy mają sprawy sądowe za granicą, a imiona lub nazwiska są często trudne do napisania😊 Zasada jest taka, że błędne zapisy nazw w dokumentach źródłowych powinny pozostać z błędem  w tekście docelowym (chyba, że decyzja klienta będzie inna), tłumacz powinien jednak powiadomić o tym fakcie klienta i dodać informację o sugerowanej poprawnej pisowni w przypisach do tłumaczenia.

Po trzecie, prawo w każdym kraju zmienia się dynamicznie, więc tłumacze prawniczy muszą być z nimi na bieżąco, biorąc udział w szkoleniach i czytając prasę specjalistyczną.

Tłumaczenia przysięgłe, czyli inaczej uwierzytelnione, to osobne, obszerne zagadnienie, aby chociaż przybliżyć temat, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę, że tego typu tłumaczenia są zwykle wymagane przez sądy lub jednostki administracyjne. W niektórych krajach na świecie niezbędne są do składania wniosków czy w innych procedurach urzędowych. Tłumaczenia przysięgłe nie są ani lepsze ani gorsze pod względem jakości od zwykłych tłumaczeń prawniczych. Różnią się tym, iż tłumacze przysięgli zdają specjalne egzaminy zorganizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub odpowiednik tej instytucji w innym kraju. Tłumacze przysięgli widnieją na specjalnej liście tłumaczy przysięgłych publikowanej przez ten organ. Każdy tłumacz specjalizuje się w danej parze językowej. Tłumaczenia uwierzytelnione zawsze są w formie drukowanej i mają przybite pieczęci tłumacza przysięgłego, który je wykonał. Różnica między tłumaczem przysięgłym i nieprzysięgłym jest taka, iż ten pierwszy wykonuje zawód zaufania publicznego. Jest też zobowiązany do odnotowywania wszelkich wykonanych tłumaczeń w swoim wewnętrznym repetytorium tłumacza przysięgłego pod stosownym numerem.

Podsumowując, tłumaczenia prawnicze nie są przysłowiową „bułką z masłem”, gdyż istnieje wiele ich typów, ich treść jest zwykle poufna, prawo dynamicznie się zmienia, a terminologia prawnicza jest bardzo specyficzna. Najlepszą opcją w przypadku tłumaczeń prawniczych jest skorzystanie z usług profesjonalnej agencji tłumaczeń, która ma dostęp do wielu  tłumaczy specjalistycznych z zakresu prawa oraz zapewni poufność dokumentów.

(M.K.)

Legal translations – some important facts

Legal translations are one of the most popular specialist translations both for corporate and individual clients. Let’s find out a few important facts about them.

Legal translation is the type of specialist translations with language used in a legal context and for legal purposes. Among legal translations we can distinguish the ones for court (sentences, acts), translation of legislation laws, contracts, commercial law, acts regarding EU law as well as certified (sworn) translation of all listed types. Interpreting meetings regarding legal cases, for example, in company or court sessions is also a kind of legal translation as specific terminology applies.

Legal content translators are usually fluent in writing in both the source and target translation language, but what is the most important they need to be familiar with most of the legal jargon. They usually take part in numerous trainings for law translators and are graduates of post-graduate studies regarding law. The reason is the terminology specifics which is not the easiest. Legal terminology dictionaries are a great help as well.

There are significant issues we might encounter in the legal documents translation process. Firstly, legal document usually contain sensitive and confidential data and the legal translator as well as the Translation Agency needs to assure the highest data confidentiality. Revealing confidential information might lead to numerous issues both for the translator, agency as well as the client.

Secondly, law content documents sometimes have spelling mistakes especially in proper names in the source text. We often encounter spelling mistakes in names, surnames and addresses, especially in documents from foreign courts regarding Polish citizens, as our names and surnames are not the easiest to spell. The rule is that the mistakes in the source text are usually not corrected in the target translation (unless the client asks so), but the translator should notify the client about them or add significant info with the suggested proper spelling in the translation, but in its annotations part.

Thirdly, new legal cases and law changes appear in each country every day so that the legal translators need to keep up with them by reading a lot of new law regulations and taking part in regular trainings and reading law press.

Certified or sworn translation is a totally different story, but just to hint at the topic, the sworn translations are usually required in some countries for some courts, administrative divisions, procedures, etc. Certified translation is no better or worse regarding quality compared to standard non-certified regular legal translations. Their only specifics is that the translator passes special exam organised by the Ministry of Justice or its equivalent in another country, and is listed on special sworn translators list for a specific country and language pair. The sworn translations – also called notary ones – are always printed and have the translator’s stamps on them. The difference between a regular and certified translator is that the sworn one is a profession of public trust like a judge or doctor, for example, and that they need to note all translations and their number in their register.

As you can see, translating legal content is not a piece of cake, as there are numerous types, the content is usually highly confidential, the law is changing all the time and the terminology is very specific. The best option to translate your legal content accordingly is to use an experienced translation agency with access to numerous experienced, law-specified translators and will assure confidentially of the documents.

(M.K.)

JuristischeÜbersetzung – eine Charakteristik

        Juristische Übersetzungen sind eine der häufigsten Arten von Fachübersetzungen, sowohl für Unternehmen, als auch für Privatkunden. Werfen wir einen Blick auf ihre Merkmale.

       Zu  juristischen Übersetzungen gehört jede Art von Übersetzung, in der  juristischer Fachwortschatz vorkommt, der Kontext der Dokumente sich auf das Gesetz bezieht und der Zweck der Verwendung des übersetzten Textes mit der juristischen Tätigkeit  eines Unternehmens oder einer Einzelperson zusammenhängt. Unter den juristischen Übersetzungen können wir  verschiedene Arten unterscheiden, z. B. Übersetzung von Urteilen und Gerichtsakten, Verordnungen, Verträgen (einschließlich  Handelsabkommen), Verordnungen der Europäischen Union und beglaubigte Übersetzungen jedes der oben genannten Dokumente. Dolmetschen,  das sich auf rechtliche Angelegenheiten in Unternehmen oder Gerichtsverhandlungen bezieht, zählt man zu den juristischen Übersetzungen, sofern die entsprechende Terminologie und der Inhalt erscheinen.

       Ein juristischer Übersetzer ist normalerweise eine Person, die sich nicht nur fließend im Schreiben sowohl der Ausgangs- als auch der  Zielsprache des zu übersetzenden Textes bedient, sondern auch mit dem Branchenjargon vertraut ist. Sprachwissenschaftler, die auf diesen Bereich spezialisiert sind, nehmen an einer Schulung im Bereich der Rechtsterminologie teil oder haben sie ein Aufbaustudium der Rechtswissenschaften abgeschlossen. Die juristische Nomenklatur ist nicht die einfachste. Deshalb benutzen die Übersetzer zahlreiche juristische Wörterbücher.

        Im Hinblick auf juristische Übersetzungen tauchen mehrere Probleme auf, die sich während des Übersetzungsprozesses als schwierig erweisen können. Erstens enthalten juristische Dokumente in der Regel in großer Zahl vertrauliche Inhalte. Deshalb müssen sowohl der juristische Übersetzer als auch das Übersetzungsbüro ein Höchstmaß an Vertraulichkeit des Dokuments gewährleisten.

       Zweitens kommt es manchmal vor, dass juristische Dokumente Tippfehler im Quelltext enthalten. Bei Namen, Nachnamen und Adressen, insbesondere im Fall polnischer Bürger, die im Ausland an Gerichtsverfahren beteiligt sind, kommen oft Tippfehler vor, da die Namen und Nachnamen oft schwer zu schreiben sind.

       Drittens ändert sich das Recht in jedem Land dynamisch, also müssen die Rechtsdolmetscher auf dem Laufenden sein, indem sie an Fortbildungskursen teilnehmen und die Fachpresse lesen.

       Vereidigte Übersetzungen, anders gesagt beglaubigte Übersetzungen, sind ein separates, umfangreiches Thema. Um dieses Thema näher zu beleuchten, ist es wichtig zu wissen, dass solche Übersetzungen in der Regel von Gerichten oder Verwaltungsbehörden verlangt werden. In einigen Ländern werden sie für Anträge oder andere offizielle Verfahren benötigt. Vereidigte Übersetzungen sind weder besser noch schlechter von der Qualität her als gewöhnliche juristische Übersetzungen. Sie unterscheiden sich dadurch, dass vereidigte Übersetzer spezielle Prüfungen ablegen müssen, die vom Justizministerium oder seinem Äquivalent in einem anderen Land veranstaltet werden. Vereidigte Übersetzer stehen auf einer speziellen Liste vereidigter Übersetzer, die von dieser Behörde veröffentlicht wird. Jeder Übersetzer ist auf eine bestimmte Sprachkombination spezialisiert. Beglaubigten Übersetzungen werden immer in gedruckter Form erstellt und  tragen das Siegel des vereidigten Übersetzers, der sie angefertigt hat.

       Der Unterschied zwischen dem vereidigten Übersetzer und dem nicht vereidigten Übersetzer besteht darin, dass der Erste einen Beruf des öffentlichen Vertrauens ausübt. Er ist auch verpflichtet, alle angefertigten Übersetzungen in seinem internen Repertorium des Übersetzers unter der entsprechenden Nummer zu verzeichnen.

       Zusammenfassend lässt sich sagen, dass juristische Übersetzungen kein sprichwörtliches „Kinderspiel” sind, denn es gibt viele Arten (von ihnen), ihr Inhalt ist in der Regel vertraulich, das Gesetz ändert sich dynamisch und die juristische Terminologie ist sehr spezifisch. Die beste Option für juristische Übersetzungen ist der Einsatz eines professionellen Übersetzungsbüros, das einen Zugang zu einer großen Anzahl juristischer Fachübersetzer hat und die Vertraulichkeit der Dokumente gewährleistet.

(tłum. P. S.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń