Postępująca globalizacja jest procesem przeprowadzanym na świecie już od wielu lat. Między innymi przy pomocy technologii, unifikacji państw oraz rozwojowi cywilizacyjnemu, nasza planeta staję się z dnia na dzień coraz większą wioską globalną. O słuszności takiej zmiany świata można pisać książki i prowadzić bardzo długie dyskusje, dlatego też nie będę skupiać się na tym aspekcie. Skutek globalizacji o którym chciałbym opowiedzieć w tym artykule, to zanikanie czy też umieranie języków w różnych częściach świata.

Warto więc wyjaśnić w tym miejscu czym tak naprawdę jest zanikanie czy też wymieranie języka. Jest to stan w którym wszyscy rodzimi użytkownicy tego języka umierają lub też jego forma zmieniła się całkowicie od swojej pierwotnej formy. Przykładami języków, które zmieniły swoją formę, jednak nadal mają duże znaczenie w lingwistyce jest łacina oraz greka. Język łaciński w formie mówionej nie istnieje, a w obecnych czasach wykorzystywany jest w medycynie, prawie oraz jako podstawa języków z grupy romańskiej, czyli między innymi: hiszpański, portugalski, francuski oraz włoski. Greka natomiast używana jest nadal przez rdzennych mieszkańców kraju będącego kolebką kulturową Europy, jednak forma w której obecnie się znajduje niezmiernie różni się od tej w której pisana była „Iliada i Odyseja” Homera.

Znacznie ciekawsze są jednak przypadki języków które można uznać za całkowicie martwe oraz nieużywane przez nikogo ani w mowie ani w piśmie. Przykładem takiego języka jest sumeryjski, używany ok 5000 lat temu przez mieszkańców południowej części Mezopotamii. Można powiedzieć, że razem z ich cywilizacją oraz kulturą zniknął również ich język. W obecnych czasach  używany jest jedynie do studiowania tabliczek zapisanych w tym języku po to, aby móc zrozumieć kulturę, panujące prawa oraz historie tego ludu.

Przykłady współczesnych języków zagrożonych wymarciem to: język islandzki – gdyż młodzi Islandczycy używają na co dzień angielskiego częściej niż swojego ojczystego, język białoruski – tutaj czynnikiem jest popularność języka rosyjskiego w codziennej komunikacji. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku języka hawajskiego z powodu powszechnego użycia języka angielskiego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dwóch dialektów używanych w Wielkiej Brytanii – walijskiego i szkockiego.

Wiele języków na wymarciu to dialekty. Jego przykładem jest język mandżurski używany w chińskim regionie Mandżuria. Dialekt ten jest prawie martwy z powodu powszechności użycia chińskiego mandaryńskiego. Współcześnie dialektem tym posługuje się zaledwie kilkanaście osób, które starają się przekazać go młodszemu pokoleniu. Wiele osób może pomyśleć, że to „tylko dialekt”, ale warto zwrócić uwagę, że populacja mniejszości etnicznej Mandżurów to około 10 milionów. Wiele języków zagrożonych wymarciem to języki afrykańskie. W związku z niewielką ilością natywnych użytkowników tych języków, usługi tłumaczenia i lokalizacji na te języki są zwykle droższe niż na ‘standardowe’ języki z dużą ilością rodzimych użytkowników.

Jedną z najważniejszych przyczyn globalizacji jest nieustannie wzrastająca popularyzacja języka angielskiego. Jak wszystko, ma to swoje zalety i wady. Z jednej strony im więcej ludzi na świecie potrafi posługiwać się językiem angielskim, tym więcej ludzi ma możliwość swobodnej komunikacji ze sobą niezależnie od tego w jakim kraju się urodzili i wychowali. Z drugiej zaś strony coraz większa część populacji decyduje się na naukę tzw. „języka świata” i skupia na tym przez większość swojego życia zamiast kultywować elementy swojej własnej, ojczystej kultury i rodzimego języka. Niestety w procesie jednoczenia państw oraz kultur świata, trzeba było poświęcić cząstkę własnej tożsamości narodowej. Miejmy nadzieję, że wyższej ceny nie będziemy musieli już płacić.

Wiele języków świata zagrożonych jest wyginięciem, a część z nich istnieje już tylko i wyłącznie na kartach historii. Tłumacze przysięgli języka sumeryjskiego, starożytnej greki czy też łaciny nie istnieją i nikt już nikt nigdy nie podejmie się takiego zawodu. Zlecenie takiego przekładu jest właściwie nierealne.

(M.L.K, M.K.)

Dying languages

Ongoing globalisation is a process that has been caried out in the world for many years. With the help of technology, the unification of countries and the development of civilisation, our planet is becoming more and more a global village every day. We can write books and have very long discussions about the validity of changing the world in this way, so I will not focus on this aspect. The effect of globalisation that I would like to talk about in this article is the disappearance and dying of languages in different parts of the world.

So it is worth to explain here what it really means for language to go extinct. It is a state in which all native speakers of that language die or its form has changed completely from its original form. Examples of languages that have changed their form, but are still important in linguistics, are Latin and Greek. Latin in a spoken form does not exist and nowadays it is used in medicine, law and as a basis for the Romance languages, such as Spanish, Portuguese, French and Italian. GreekGreek; on the other hand, it is still used by the native inhabitants of the country that is the cultural cradle of Europe, but the form in which it is now found is completely different from the one in which Homer’s ‘Iliad and Odyssey’ was written.

Much more interesting, however, are the cases of languages that can be considered completely dead and not used by anyone, either spoken or written. An example of such a language is Sumerian, spoken about 5000 years ago by the inhabitants of southern Mesopotamia. It can be said that along with their civilization and culture, their language disappeared as well. Nowadays it is only used to study the tablets written in this language in order to understand the culture, laws and history of this people.

The modern languages which are in danger of extinction are for example: Icelandic – because young people from Iceland tend to use English more than their native language, Belarusian – because of the popularity in daily use of Russian in Belarus, etc. A similar case appears for the Hawaiian language due to the popularity of speaking English. The same situation applies to two dialects used in Great Britain – Welsh and Scots English.

Many of languages which are dying slowly are dialects. An example of such a language is the Manchu language spoken in the Chinese region of Manchuria. This dialect is almost dead because of the widespread use of Mandarin Chinese. Nowadays, only a few people can speak it, but there are those doing their best to preserve the language and pass it to the younger generations. You might think that it’s ‘only a dialect’, but the population of this ethnic minority is around 10 million. Many languages in danger of extinction are now the African ones. As there is a limited number of speakers of these languages, the translation and localization into them might be considerably more expensive than the ‘standard’ languages with many native speakers.

One of the most important reasons for globalisation is the ever-increasing popularisation of the English language. Like everything, it has its advantages and disadvantages. On the one hand, the more people in the world who can speak English, the more people are able to communicate freely with each other regardless of what country they were born and raised in. On the other hand, an increasing proportion of the population chooses to learn the so-called ‘world language’ and focuses on this for most of their lives, instead of cultivating elements of their own native culture and language. Unfortunately, in the process of unifying the countries and cultures of the world, a part of our own national identity has had to be sacrificed. Hopefully we won’t have to pay the higher price again.

Many of the world’s languages are threatened with extinction, and some of them exist only in the pages of history. Sworn translators of Sumerian, ancient Greek or Latin do not exist, and no one will ever take up such a profession again. Commissioning such a translation or localization into such language is practically unrealistic.

(translation: M.L.K, M.K.)

image_pdfimage_print
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń