Historia i geneza Igrzysk Olimpijskich

Aby w pełni uchwycić i zrozumieć wagę oraz znaczenie igrzysk olimpijskich, musimy cofnąć się do czasów starożytnej Grecji, a konkretnie do roku 776 p.n.e., kiedy to odbyły się pierwsze igrzyska w Olimpii. Zostały one zorganizowane pod patronatem boga Zeusa, a w momencie ich rozpoczęcia wstrzymywano wojny na okres 2 miesięcy, aby 5 dniowe igrzyska mogły przebiegać bez zakłóceń a uczestnicy oraz widzowie mogli w spokoju wrócić w swoje strony po ich zakończeniu. To zawieszenie broni nazywane było „pokojem bożym” i miało na celu podkreślenie jak wielkim wydarzeniem były te zawody. Na cześć zwycięzców pisane były pieśni, a w ich rodzimych stronach stawiane były pomniki ku ich czci. Również miejscowości z których pochodzili zyskiwały sławę i dobre imię.

Po roku 396 n.e. nastąpiła przerwa w organizacji igrzysk a ich tradycja popadła w niepamięć, aż do 1896r., gdy pomysł oraz inicjatywa francuza o imieniu Pascal Grousset przerodziły się w rzeczywistość i wyprawiono pierwsze, międzynarodowe, Nowożytne Igrzyska Olimpijskie. Miały one miejsce w Atenach, na wniosek greka Dimitriosa Wikielasa, pełniącego urząd pierwszego prezesa Międzynarodowego Komitetu Igrzysk Olimpijskich. Od czasu tej uroczystości organizowana jest ona cyklicznie do dziś.

Wyjątkowość Igrzysk 2020-2021 oraz udział Polski

W roku 2020 rozpoczęły się jedyne w swoim rodzaju igrzyska, których gospodarzem jest Tokio, stolica Japonii. Wyjątkowość tej imprezy polega na czasie jej trwania, ponieważ data rozpoczęcia została przesunięta na rok 2021 z powodu wybuchu jednej z najgroźniejszych pandemii w historii ludzkości, która ogarnęła cały świat. Daje to teoretycznie dwa lata trwania uroczystości. Jednak obecnie sytuacja uspokoiła się na tyle, iż konkurencje zostały wznowione a zawodnicy z całego świata powrócili do zmagań w sportowej atmosferze. Polska, mimo nie zaliczania się do ścisłej czołówki krajów pod względem ilości zebranych medali, nadal może się poszczycić pozycją pośród pierwszej 20 z 80 krajów biorących udział w igrzyskach. Reprezentanci naszego kraju zdobyli złoto w dyscyplinach takich jak na przykład rzut młotem czy sztafeta mieszana oraz srebrne i brązowe medale w wielu innych konkurencjach.

Wspólny język

W miejscu skupiającym tak wielkie emocje, oraz rzadko spotykaną różnorodność kultur i języków, niezbędna jest sprawna komunikacja pomiędzy przedstawicielami poszczególnych państw, a to wymaga w wielu przypadkach posiadania w pobliżu tłumacza ustnego, którego praca umożliwia porozumienie ponad barierami językowymi, oraz wspólne cieszenie się tym niezwykłym czasem w pełni. Osoba taka może być zarówno tzw. „freelancerem” jak i świadczyć usługi z ramienia biura tłumaczeń lub agencji tłumaczeniowej. Coraz częściej w celu translacji mowy używane są urządzenia elektroniczne, aczkolwiek na chwilę obecną wykwalifikowany ,tłumacz symultaniczny jest na wagę złota.

Piękno w tradycji

Patrząc na całokształt Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni historii ludzkości, była to od samego początku tradycja pełna zrozumienia, jedności i poczucia istnienia jako część większej całości, jaką jest ludzkość. Mimo iż impreza ta skupia się głównie wokół starożytnego hasła przewodniego „Citius Altius Fortius” oznaczającego „Szybciej, Wyżej, Mocniej”, promującego dążenie do wyżyn sprawności fizycznej, odbywa się to w atmosferze wzajemnego szacunku, konkurowania na zasadach fair-play i uprzejmości. Te kilka dni spędzanych razem raz na 4 lata niesie ze sobą bardzo wiele radości i cudownych wspomnień do noszenia w sercu na czas pozostały do kolejnych igrzysk.

(F.S.)

Sport rivalry at the highest level – the Olympic Games 2020/21 in Tokyo

History and genesis of the Olympic Games

To grasp and understand the history and meaning of the Olympic Games in its entirety, we must go back in time to Ancient Greece, more precisely to the year 766 BC, when the first games took place in Olympia. They were organised under the patronage of the god Zeus, and upon their beginning all wars were stopped for 2 months to let the 5-day games happen without disruption, and to ensure that the spectators and partakers could return to their sides in peace afterwards. This suspension of hostilities was called the ‘gods peace’ and was meant to highlight how big of an event the games were. There were songs written in honour of the winners, and statues were erected in their memorial in places they came from. The towns from which the partakers originated also gained fame and a good name.

After the year 396 AD, there was a break in the organisation of the games, and the tradition became forgotten, up until the year 1896 when a Frenchman named Pascal Grousset and his initiative came to life and the first international Modern Olympic Games were arranged. They took place in Athens, upon the request of a Greek Dimitrios Wikielas , who held the office of the first International Olympic Games Committee. From the time of this event, it is organised cyclically until the present.

The Uniqueness of the 2020-2021 Games and the participation of Poland

In 2020 the one of a kind games began, with Tokyo, the capital city of Japan, as their host. The uniqueness of this event lay in the time of its occurrence, because the date of the beginning was shifted to 2021 due to a breakout of one of the most severe pandemics in human history, which went on to cover the whole world. This theoretically gives us two years’ time of the event. However, currently the situation has settled down enough to commence with the competitions, and competitors from around the globe came back to the rivalry in an atmosphere of sportsmanship. Poland, even though not being one of the top countries in the ranks of medals claimed, can still be proud of its position among the first 20 of 80 countries taking part in the games. The representatives of our country have claimed gold in disciplines such as the hammer throw and relay race, and silver and gold medals in many others.

A common language           

In a place that focuses such high emotions and a rarely seen multitude of cultures and languages, swift communication between representatives of different countries is necessary, and, in order to achieve it, having a verbal translator in the vicinity is needed. The work of such a person enables communication for overcoming the lingual barriers and enjoying this unique time in its entirety. Such a person can be both a so-called ‘freelancer’ or provide services on behalf of a translation office or translation agency. More and more often there are electronic devices used in order to translate speech, but currently a qualified simultaneous translator is invaluable.

Beauty in tradition

If one looks at the wholeness to the Olympic Games throughout the history of mankind, it was from the very beginning a tradition full of mutual understanding, unity and feeling of existence as a part of something bigger, that is humanity. Even though this event focuses around the ancient motto ’Citius Altius Fortius’, meaning ‘Faster, Higher, Stronger’, which promotes the pursuit of the pinnacle of physical fitness, it takes place in an atmosphere of mutual respect, competing according to the rules of fair play and kindness. Those few days spent together once every 4 years brings a lot of joy and great memories to carry within ones heart during the time left for the next games.

(translation F. S.)

image_pdfimage_print
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń