Istnieje wiele stereotypów dotyczących naszych zachodnich sąsiadów. Na każdym kroku słyszymy, że są bardzo dobrze zorganizowani, a język niemiecki jest wymagający i trudny do opanowania.  Niemcy, uznawani także za największych koneserów złocistego, chmielowego trunku, z tradycji picia piwa uczynili święto – słynny na cały świat Oktoberfest. Ale czy naprawdę do nich należy tytuł najznakomitszych piwnych smakoszy? Zaraz się dowiemy!

Niemiecki – najtrudniejszy język świata?

Język niemiecki może przysporzyć wiele trudności w nauce. Skomplikowana gramatyka, w tym odmiany rodzajników i przymiotników czy rozbudowane rzeczowniki, bywają sporą zagwozdką dla studentów germanistyki, a także innych osób pragnących zgłębić tajniki tego języka. Jednak, jak się okazuje,  niemiecki nie figuruje na listach najtrudniejszych języków na świecie, a filologia germańska cieszy się w Polsce dużą popularnością. Na rynku swoje usługi oferuje znakomita ilość tłumaczy języka niemieckiego, którzy specjalizują się w wielu dziedzinach naukowych.

Niemcy to perfekcjoniści

Każdy kto kiedykolwiek utrzymywał kontakty biznesowe z naszymi zachodnimi sąsiadami, wie, że punktualność i perfekcja to zalety, które cechują każdego Niemca. Znane powiedzenie „Ordnung muss sein” idealnie obrazuje podejście Niemców do pracy. To dzięki tym cechom narodowym, Niemcy są pierwszą gospodarką w Europie i czwartą na świecie. Niemieckie koncerny znane są na całym globie i kojarzone z najwyższą jakością. Perfekcjonizm Niemców przejawia się nie tylko w obszarze biznesu. Warto odwiedzić naszym sąsiadów, aby przyjrzeć się bliżej niemieckiej infrastrukturze, która wyróżnia się dobrą organizacją i przystępnością dla użytkowników.

Niemcy to smakosze piwa

Faktem jest, że Niemcy są największym producentem piwa w Unii Europejskiej, czego ukoronowaniem są tak zwane dożynki chmielne, czyli popularny Oktoberfest. Jednak nasi niemieccy sąsiedzi, nie przodują w spożywaniu tegoż napoju. W 2019 roku japoński browar Kirin przeprowadził badania dotyczące spożycia piwa w poszczególnych krajach przypadające na jednego mieszkańca. Niekwestionowanym zwycięzcą okazały się Czechy (po raz 24 z rzędu!), a mieszkańcy Niemiec uplasowali się dopiero na 4 pozycji.

Podsumowując, stereotypy nie zawsze muszą się kojarzyć pejoratywnie. Często swoje podłoże mają w głęboko zakorzenionych cechach narodowych, które jak widzimy na przykładzie Niemiec, uplasowały ten kraj w czołówkach list wielu istotnych gospodarczo  branż. Na tak wysoką pozycję ma wpływ również popularyzacja samego języka. Obecnie, niemal 125 milionów ludzi posługuje się biegle niemieckim, a to lokalizuje Niemców wysoko na mapie Europy i Świata.

(A.H, P.S.)

Perfect organisation, difficult language and kingdom of beer… What are the stereotypes about Germany?

There are many stereotypes regarding to our western neighbours. At every turn, we can hear that Germans are well-organised, their language is demanding and hard to accomplish. But also, Germans are considered as the greatest connoisseurs of golden hop liquor, maybe it is because of their beer drinking tradition and the world-famous event that Germans made out of a Beer drinking tradition so called “Okroberfest”. However, is it really true and Germans are worthy of the most exquisite beer gourmet title? Let’s find out!

German- the most difficult language in the world?

German language can cause many difficulties while learning. Complicated grammar including varieties of articles and adjectives or extended substantives all of it can become quite a nuisance for German philology students, as well as for other people who want to learn the secrets of this language. However, as it turns out, German is not on the lists of the most difficult languages in the world, and what is more German philology is very popular in Poland. We can even be proud of the fact, that there are a great number of German translators on the market, who specialize in many scientific fields.

Germans are perfectionists

Anyone, who has ever had come in contact with our western neighbours knows that punctuality and perfection are advantages that characterize every German. The well-known saying „Ordnung muss sein” perfectly illustrates the German approach to work. It is thanks to these national features, that Germany is the first economy in Europe and the fourth in the world. German concerns are known, all over the world and associated with the highest quality. What is interesting, the German perfectionism manifests itself not only in the field of business. That is why, definitely it is worth visiting our neighbours to take a closer look at, for instance the German infrastructure, which is characterised by good organization and accessibility for users.

Germans are beer gourmets

It is the fact, that Germany is the largest beer producer in the European Union, which makes this country a sort of a king of beer and its crown is so called hop harvest festival, i.e. ”Oktoberfest”. On the other hand, our German neighbours are not really the leaders in the consumption of this drink. In 2019, the Japanese brewery ”Kirin” conducted research on the consumption of beer in individual countries per capita. Surprisingly, the Czech Republic turned out to be the undisputed winner (for the 24th time in a row!) and the inhabitants of Germany only came 4th.

In conclusion, stereotypes do not always have to be associated with negative connotations. They are often based on deeply anchored national characteristics, which, as we can see on the example of Germany, have placed this country at the top of the lists of many economically important industries. Such a high position is also, influenced by the popularization of the language itself. Currently, almost 125 million people speak German fluently, which places Germans high on the map of Europe and the world.

(Translation by M.L.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń