Zastanawialiście się kiedyś podczas oglądania filmu jak powstaje jego tłumaczenie? Zapewne nie. Dla wielu osób jest to nieskomplikowany i prosty proces, jednak wbrew pozorom, otrzymanie finalnego produktu, który możemy podziwiać w kinie, wymaga wiele wysiłku. Takie tłumaczenia angażują wiele osób oraz składają się z różnych etapów, tj. modyfikacja tekstów, niwelowanie różnic gramatycznych oraz fonetycznych czy w końcu lokalizacja.

Specyfika tłumaczeń audiowizualnych

Przekład ten, wbrew pozorom – jest czymś więcej niż zwykłym objaśnieniem tekstu, składa się nie tylko z tłumaczenia wypowiedzi postaci, ale również adaptacji danej treści do prezentowanego obrazu. Do tłumaczeń audiowizualnych zaliczamy głównie gry, seriale, filmy i audiobooki. Najczęściej mamy do czynienia z poniższymi technikami:

  •  voice -over – najbardziej powszechny i cieszący się popularnością w Polsce, ulubiony przez wszystkich, beznamiętny i pozbawiony emocji głos lektora.
  • dubbing – czyli zastąpienie oryginalnych wypowiedzi bohaterów i podłożenie pod nie głosów w języku docelowym, często występuje w bajkach, grach, rzadziej w filmach.
  • napisy – technika ta wymaga bardzo dużego doświadczenia językowego, często konieczne jest skrócenie dialogu tak, aby zachować sens wypowiedzi i napisy miały odpowiednią długość. Statystyki pokazują, że przeciętnie z filmu znika ok 30-35% oryginalnego tekstu.

Jak wygląda praca tłumacza audiowizualnego?

 To co widzimy i słyszymy patrząc w ekran na sali kinowej bądź na wygodnej kanapie w salonie jest efektem pracy tłumacza audiowizualnego. Specjaliści w tej dziedzinie muszą się doskonale posługiwać językiem źródłowym oraz docelowym. Kolejnym wymogiem jest znajomość m.in. kultury tych krajów, by jak najlepiej przekazać sens wypowiedzi w języku docelowym, słowem perfekcyjna lokalizacja. Dodatkowo, podczas wykonywania zlecenia tłumacz jest ograniczony długością wypowiedzi – przy dubbingu konieczna jest synchronizacja ruchu ust z wypowiadanym tekstem, a napisy powinny mieć określoną długość, dzięki czemu nie odwrócą zbytnio uwagi od fabuły. Mimo tego, najważniejszym elementem jest zachowanie specyfiki tekstu. Oznacza to, że w filmie dokumentalnym tłumacz nie może posługiwać się językiem żartobliwym, bądź kolokwialnym, musi trzymać się sensu oryginalnego tekstu. Natomiast w komediach czy filmach fabularnych występuje znacznie większa swoboda w posługiwaniu się językiem.

Techniki audiowizualne gwarantem rozrywki na wysokim poziomie

Dzięki tłumaczom audiowizualnym jesteśmy w stanie cieszyć się naszymi ulubionymi filmami, grami, serialami, zarówno od strony wizualnej jak i dźwiękowej. Dobre tłumaczenie pozwala nam doskonale zrozumieć wypowiedzi bohaterów oraz wywołać u nas określoną reakcję i pożądane emocje, które pozwalają nam wczuć się w produkt tłumaczenia.

Drodzy tłumacze audiowizualni, dziękujemy za waszą ciężką pracę i umiejętności interdyscyplinarnego podejścia do każdego projektu. Umożliwiacie nam korzystanie z rozrywki, którą tak uwielbiamy.

(B.A.)

Audio-visual translations – all you need to know

Have you ever wondered, when watching your favourite film, how it is translated? Possibly not. For many, translation is an uncomplicated and simple process; however, contrary to appearances, to get a final product which you can admire in cinema requires a lot of effort. Such translations engage many people and consist of many stages, i.e. text modifications, neutralising grammatical or phonetic differences and finally localization.

Audio-visual translations specificity

This interpretation is something more than a regular text explanation; it is composed not only of translation of the main characters’ statements but also of adaptation of a certain content to the presented image. Audio-visual translations are qualified as games, series, movies and audiobooks. The most common techniques used are:

  • voice-over – the most mainstream technique with a great deal of popularity in Poland, enjoyed by everyone, dispassionate and deprived of emotions – the reader’s voice.
  • Dubbing – which means substitution of the original actors statements and replacing them with voices in the target language – it often occurs in tales, games, less often in movies
  • Subtitles – this way requires lots of language experience, frequently it is necessary to shorten a dialogue so as to maintain statements’ sense, and so subtitles should have an adequate length. Statistics show that approximately 30-35% of an original text is deleted from a movie.

How does the work of audio-visual translator look?

What we see and hear when looking at a screen in a screening room or on a comfy couch is a result of the audio-visual translator’s work. Specialists in this area have to use source and target language perfectly. Another requirement is cultural knowledge about countries, so that the translator can convey a statement’s sense, in other words – perfect localization. In addition, the translator is limited by the dialogue’s length during the performance – when it comes to dubbing, it is necessary to synchronise mouth movement with the expressed sentence, and subtitles should have a certain length so that they will not disturb the whole movie experience. In spite of these requirements, the most significant part is to maintain the text idiosyncrasy. It indicates that in a documentary the translator cannot use colloquial and humorous language, he or she has to stick to the text’s essentials. In contrast, in comedies or feature films there is much more freedom in relation to language usage.

Audio-visual techniques as a high level entertainment guarantor

Thanks to audio-visual translators, we are able to enjoy our favourite movies, games, series and from both a visual and audio perspective. A promising translation allows us to comprehend perfectly every spoken sentence, and express a specific reaction or emotions which enable us to empathise with the translation product.

Dear audio-visual translators, thank you for your challenging work and interdisciplinary attitude towards every project. You let us make use of the entertainment which we love so much.

(translation B.A.)

image_pdfimage_print
Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń