Kolory – to przede wszystkim one każdego dnia malują piękne obrazy przed naszymi oczami. Ich funkcji jest jednak zdecydowanie więcej. Noszą w sobie ukryte znaczenia i ludzie, zależnie od swojej kultury, mogą odczytywać je w zupełnie różny sposób. Dlatego jeśli mamy kontakt z osobami z innych krajów, warto wiedzieć jak wygląda rzeczywistość z ich perspektywy, niezależnie od tego czy jesteśmy kulturoznawcami, tłumaczami czy podróżnikami.

Mieszkańcom Zachodu czerwień przywodzi na myśl przede wszystkim miłość, zwykle ukazywaną pod postacią serc. Kojarzy się też z niebezpieczeństwem i często pojawia się na znakach zakazu lub znakach ostrzegawczych. W kulturze azjatyckiej, a zwłaszcza w kulturze chińskiej, kolor ten zgodnie z tradycją ma przynosić szczęście. Dlatego też podczas chińskich świąt drzwi domostw zdobią życzenia zapisane na czerwonym papierze, bliscy przekazują sobie czerwone koperty z pieniędzmi, a panny młode zakładają czerwone qipao. Suknie ślubne mieszkanek Indii również mają tę barwę – w tym przypadku jest to oznaka czystości.

Ao Dai, Moda, Kobieta, Wietnamski, Czerwony Ao Dai

Zielony to barwa natury – lasów, łąk i ogrodów. W Irlandii jest również symbolem szczęścia ukazywanym w formie koniczyny podczas dnia świętego Patryka. To także kolor Islamu, dlatego kraje takie jak Arabia Saudyjska, Palestyna czy Libia zawarły ten kolor na swoich flagach. W Indonezji zgodnie z tradycją zielony jest kolorem zakazanym – przynosi nieszczęście i świadczy o niewierności. Z kolei Chińczycy unikają zielonych nakryć głowy, które dawniej zarezerwowane były dla zdradzonych mężczyzn.

Niebieski jest kolorem zaufania i bezpieczeństwa, toteż znaczna część firm chętnie sięga po granat czy błękit podczas projektowania swoich szyldów i logotypów. Niekiedy jednak barwa ta może przywodzić na myśl smutek. Wynika to z przenośnego znaczenia słowa „blue” (niebieski), które od jakiegoś czasu funkcjonuje w języku angielskim jako przymiotnik o znaczeniu smutny. Z kolei w hinduizmie jest to kolor radości, szczęścia i płodności, ponieważ zgodnie z wiarą Kryszna posiadał skórę w niebieskim odcieniu.

Żółty to przede wszystkim kolor słońca – wyraża optymizm, radość i pozytywną energię. Mimo to mieszkańcy Niemiec i Francji mogą kojarzyć tę barwę z oznaką zazdrości i dlatego zgodnie z tradycją nie należy w tych państwach wręczać żółtych kwiatów.

Natomiast w krajach Ameryki Łacińskiej i Egipcie jest to kolor śmierci i uroczystości pogrzebowych.

Na Zachodzie biel kojarzy się z niewinnością i dobrocią. Panny młode i dzieci podczas uroczystości chrześcijańskich zakładają białe stroje jako oznakę czystości. Jednak w wielu krajach azjatyckich jest to kolor o negatywnym nacechowaniu, zarezerwowany na pogrzeby i okres żałoby.

Z kolei w kulturze zachodniej to czerń związana jest z żałobą, nieszczęściem i mrokiem. W języku chińskim także nie wzbudza pozytywnych skojarzeń. Hēi 黑 (czarny) jest również przymiotnikiem oznaczającym kogoś niegodziwego i złego. Natomiast w niektórych krajach afrykańskich jest symbolem męskości, dojrzałości i niekiedy zarezerwowany jest tylko dla mężczyzn. Obecnie jest to również symbol elegancji i prestiżu na całym świecie.

Co ciekawe niektóre kolory istnieją tylko w danej kulturze. Jednym z nich jest qing – chiński kolor, który jest połączeniem ciemnego niebieskiego i zielonego. Z kolei w językach Inuitów istnieje wiele kolorów białych.

Mimo że prawie każdy z nas ma przed oczami te same piękne widoki, to na poziomie języka i kultury rzeczywistość ta może wyglądać zupełnie inaczej. Barwy kryją się w idiomach i wyrażeniach, których znaczenie może być kluczowe podczas nauki języka i pracy tłumacza. Dlatego zgodnie z teorią „językowego obrazu świata” warto poznawać nowe języki i nowe kultury, a co za tym idzie – całkiem nowe światy.

(M.W.)

How are colours seen in different parts of the world?

Colours – they paint beautiful pictures in front of our eyes every day. However, they definitely have more functions. They carry hidden meaning and, depending on the culture in question, they can be understood in completely different way. Therefore, if we have contact with people from other countries it is worth understanding reality from their perspective, regardless of whether we are culture experts, translators or travellers.

For people from West, red primarily reminds us of love, usually shown in the form of hearts.

It is also associated with danger and it often appears on prohibition and warning signs. In many Asian cultures, especially in China, this colour is traditionally supposed to bring good luck. Therefore, during Chinese festivals doorways are decorated with red couplets, relatives give each other red envelopes with money inside, and brides wear red qipao. Wedding dresses of Indian women are also red – this time as a symbol of their purity.

Green is the colour of nature – forests, meadows and gardens. In Ireland, it is also a symbol of good fortune, usually shown as a clover on St. Patrick’s Day. It is the colour of Islam, which is why most countries  in the Islamic world, such as Saudi Arabia, Palestine or Libya, have included this colour on their national flags. In Indonesia, according to tradition, green is a forbidden colour – it brings misfortune and may show infidelity. The Chinese also avoid green hats, since in the past they used to be worn by husbands with unfaithful wives.

Blue is the colour of trust and safety, that is why many companies eagerly design their signboards and logos in navy or azure. Sometimes, however, this colour may bring to mind sadness. This is due to the figurative meaning of the world “blue”, which has been used for some time in English language as an adjective meaning sad. In Hinduism, blue is the colour of happiness, joy and fertility, because, according to this religion, Krishna’s skin was blue.

Yellow is usually associated with the sun – it expresses optimism, happiness and positive energy. Nevertheless, people from Germany and France may associate this colour with envy and jealousy, and therefore, by tradition, in these countries we should not give anyone yellow flowers. By contrast, in Latin America and Egypt, it is the color of death and funeral ceremonies.

In the West, the colour white reminds us of goodness and innocence. Brides and children wear white clothes during Christian celebrations as a sign of purity. However, in many Asian countries this colour has a negative meaning reserved for mourning.

In contrast, in Western culture, it is the colour black that is associated with bereavement, misfortune and darkness. In the Chinese language, this colour also does not evoke positive associations. Hēi 黑 (black) is an adjective used to describe someone wicked and evil. However, in some African cultures black is a symbol of masculinity, maturity and sometimes it is reserved only for men. In present times, it is also a sign of elegance and prestige.

There are colours that appears only in a specific culture. One of them is qing – a Chinese colour which is a combination of dark blue and dark green. And in the Inuit languages, there are many colours of white.

Although almost all of us have the same beautiful sights right in font of our eyes, reality can look completely different on the language and culture level. The world’s languages like to use colours, putting them in many idioms and expressions, therefore knowledge of their meaning is really important in the process of translating. And that is why, according to the Picture theory of  language, it is worth learning new languages, learning about new cultures, and as a result – learning about completely new worlds.

(translation M.W.)

image_pdfimage_print
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń