Kraj fiordów, wikingów, dobrobytu oraz pięknej i dzikiej natury. Norwegia uznawana jest za jeden z najlepszych krajów do życia, a Norwegowie to jedni z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Występuje wiele czynników, które powodują, że Norwegię uznajemy za krainę mlekiem i miodem płynącą. Z pewnością przyczyniło się do tego odkrycie złóż ropy naftowej w 1969 roku, które miało wpływ na poziom ekonomiczny i zamożność mieszkańców, nie można jednak pominąć norweskiej kultury oraz sposobu bycia, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.

Państwo dobrobytu

Norwegia nazywana jest „velfredsstaten”, co w tłumaczeniu oznacza „państwo dobrobytu”. W stwierdzeniu tym jest bardzo dużo prawdy, bo Norwegia gwarantuje swojemu społeczeństwu opiekę zdrowotną, zasiłek w razie utraty źródła dochodu lub wypadku, zapewnia edukację na wysokim poziomie, dobrą politykę prorodzinną w postaci pomocy finansowej oraz długich urlopów macierzyńskich i „tacierzyńskich”. To państwo dobrobytu w najlepszym jego wydaniu.

Kolejną kwestią jest wysoki poziom egalitaryzmu w społeczeństwie, czyli zasady całkowitej równości pomiędzy ludźmi pod względem ekonomicznym, społecznym i politycznym. Regulacja wolnego rynku jest dla rządzących niezmiernie istotna, bo sprzyja eliminowaniu nierówności, dlatego właśnie kraj ten jest dystrybutorem dóbr, usług oraz praw. Norweskie państwo opiekuńcze cieszy się ogromnym zaufaniem ze strony obywateli, którzy płacą często duże podatki, przeznaczane w późniejszym czasie na cele społeczne.

Czarne złoto

Jednym z głównych źródeł bogactwa Norwegii jest oczywiście ropa naftowa. Norwegowie są trzecim światowym eksporterem ropy oraz siódmym eksporterem gazu. Tym, co odróżnia Norwegię od innych państw naftowych to inwestycja pieniędzy zgromadzonych z ropy. Zyski ze sprzedaży „czarnego złota” oraz gazu są przeznaczane na Państwowy Fundusz Emerytalny, którego aktywa obecnie wynoszą ponad bilion euro. Warto zaznaczyć, że fundusz ten nie finansuje obecnych emerytur, jest zabezpieczeniem dla przyszłych pokoleń, gdy złoża ropy się wyczerpią.

Norweski sposób bycia

Gdy zapytasz Norwega o to, co sprawia mu największą przyjemność, na pewno większość z nich odpowie, że będzie to obcowanie z naturą. Mimo sporych środków zgromadzonych na kontach czy posiadaniu najlepszych elektronicznych gadżetów, Skandynawowie kochają przebywać w swoich „hytte”, czyli domkach letniskowych, najczęściej położonych w górach. Zawsze dbając przy tym o odpowiednią atmosferę. Przytulne wnętrze, ciepła barwa światła, lampki zapalone na balkonach i tarasach, gruby, miękki koc, ciepła herbata w dużym kubku – wspaniała celebracja chwili, zgodna z filozofią hygge.

Typowy Norweg „Ola Nordmann” cechuje się powściągliwością, jednak bez zbędnych pytań zawsze pomoże w potrzebie, wykazuje duży poziom zaufania wobec innych, uwielbia uprawiać sport, a w szczególności sporty zimowe. Mieszkańcy mroźnej północy są bardzo zaangażowani społecznie, to jedna z ich cech narodowych. Natteravn to jeden z przykładów, jak jedni obywatele dbają o innych. W Norwegii działają weekendowe patrole wolontariuszy, które wieczorami spacerują ulicami miast i miasteczek, aby upewnić się, że nikomu nie dzieje się w nocy żadna krzywda. Temperatury tu panujące są wyjątkowo niskie, więc warto sprawdzić, czy ktoś pod wpływem alkoholu nie zasnął na ławce i czy nie doszło do jakiegoś nieprzyjemnego incydentu po wyjściu z imprezy. W razie niebezpieczeństwa wzywana jest politiet, czyli w tłumaczeniu policja.

Norwegiem być

Norweska kultura, rozsądne zarządzanie finansami, miłość do natury, równość, wszystko to powoduje, że Norwegię uważa się za jeden z najlepszych krajów do życia. Idea równości społecznej i pomoc państwa na wielu płaszczyznach sprawiają, że mieszkańcy kraju fiordów czują się bezpiecznie. Możliwość życia na wysokim poziomie, wyjątkowa i niespotykana natura, piękne krajobrazy, oryginalny język, radość życia i wrażliwość na innych plasują Norwegów wysoko na liście najszczęśliwszych ludzi na świecie. Chyba nas to nie dziwi!

(B. A.)

Norway – one of the best countries to live in

A land of fiords, Vikings, welfare, as well as beautiful and wild nature, Norway is considered one of the best countries to live in, and Norwegians are among the happiest  people in the world. There are many factors that lead us to think of Norway as land of milk and honey. A huge contribution to this success was made by the discovery of oil deposits in 1969, which had a major influence on the economic level of the country and the people’s wealth. However, we can’t ignore Norwegian culture and their way of being, conveyed over the generations.

Welfare state

Norway is often called a “velferdsstaten”, which in translation means a “welfare state”. This image has its reflection in reality, as Norway ensures its people health care, an allowance in case of job loss or an accident, it guarantees high-level education, a postive family-friendy policy in the form of long maternity and paternity leaves. This is the welfare state at its best.

Another issue is the highly developed egalitarianism in Norwegian society, in other words complete equality among people in economic, social and political terms. Control of the free market is essential to the authorities, mainly in order to eliminate inequality. This is why the state acts as a  distributor of goods, services and rights. The Norwegian welfare state enjoys trust from its citizens, who often pay enormous taxes in order to benefit the whole of society later.

Black gold

One of the main income sources is of course crude oil. Norwegians are the third largest international oil distributor, and the seventh when it comes to natural gas. What differentiates Norway from other oil-producing countries is th way the money collected from oil sales is invested. The profits from the sale of “black gold” and gas are paid into the Norwegian Oil Fund, whose assets amount over one trillion euro. It is worth noting that the fund does not finance current pensions, it is a provision for future generations when oil deposits will run out.

Norwegian way of being

When you ask a Norwegian what it is that makes him or her happy, for sure most of them will answer “interacting with nature”. In spite of full bank accounts or having the latest electronic devices, they love to have good time in their “hytte”, or holiday cottages, most frequently located in the mountains. In these, they always pay attention to the atmosphere; cosy interiors, the warm colour of light, lamps lit on balconies and decks, thick and soft blankets, warm tea in a huge cup – an amazing celebration of the moment, according to hygge philosophy.

A typical Norwegian “Ola Nordmann” is characterised by moderation, but without redundant questions will always help those in need, he has great trust in others, he loves to do sports, especially winter sports. The inhabitants of the frosty north are very engaged socially, it is their national feature. Natteravn is one example of how they care for other citizens. In Norway, weekend patrols of volunteers operate, which during evenings walk around the streets make sure that nobody is being harmed. Temperatures here are unusually low, so it is worth checking whether someone under the influence of alcohol has not fallen asleep on a bench or if there hasn’t been some unpleasant happening after leaving a party. In the case of any danger, the politiet, or police in translation, is called.

Being a Norwegian

Norwegian culture, rational financial management, a love of nature and equality all cause Norway to be considered one of the best countries to live in. The idea of social equality and state help in many fields make citizens of the fiords feel safe. The possibility of living at a high level, enjoying unique and unusual nature, extraordinary landscapes, an original language, a joy of life and sensitivity toward others place Norwegians high on the list of the happiest people. I guess it is no surprise!

(translation B.A.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń