Jednym z głównych założeń firm oraz przedsiębiorstw jest redukcja kosztów przy jednoczesnym maksymalnym zwiększeniu efektywności działania. Dlatego też, coraz częściej podejmuje się decyzje o wynajęciu zewnętrznych usługodawców zamiast utrzymywania własnych działów. Takie przekazywanie poszczególnych, wyodrębnionych zadań zewnętrznym firmom nazywane jest outsourcingiem. Warto więc zastanowić się nad zaletami takiego rozwiązania i przeanalizować sytuacje, w których może być to korzystne rozwiązanie dla naszej działalności.

Charakterystyka outsourcingu

Cechą wyróżniającą outsourcing od innych form wykonywania zleconych usług jest swoboda działania ze strony zleceniobiorcy. Wraz ze zleconym zadaniem przekazywana jest również moc decyzyjna dotycząca sposobu wykonania zadania. Zleceniodawca określa formę efektu końcowego, natomiast nie ingeruję w sam proces oraz nie nakłada określonych wytycznych na temat sposobu czy metod wykonania określonego zadania.

Należy również pamiętać, że podjęcie decyzji o korzystaniu z usług firm outsourcingowych ma charakter strategiczny tzn. bezpośrednio wpływający na strukturalne funkcjonowanie działalności. Aby uniknąć błędów i niezadowolenia klientów, wykonawcy powinni być dobierani w sposób odpowiedzialny i przemyślany. W przypadku kiedy efekt końcowy, który otrzymaliśmy na czas w określonym terminie jest dla nas zadowalający, wtedy można rozważyć nawiązanie długotrwałej współpracy. Znalezienie godnego zaufania wykonawcy zewnętrznego jest niezwykle cenne. Nawiązywanie kontaktu z profesjonalnymi zespołami z pewnością wpłynie pozytywnie na ogólne funkcjonowanie działalności.

Korzyści outsourcingu

Niezaprzeczalną zaletą outsourcingu jest znacznie niższy koszt, który musi ponieść zleceniodawca. Benefity są zauważalne najczęściej w przypadku długofalowych przedsięwzięć. Przykładowo zatrudnienie oraz utrzymanie całego zespołu tłumaczy zajmującego się daną dziedziną firmie jest kosztowne. W takiej sytuacji o wiele korzystniejsze może okazać się nawiązanie współpracy z biurem tłumaczeń, które zatrudnia profesjonalnych i wykwalifikowanych lingwistów. Agencja tłumaczeniowa zajmie się powierzonym im zadaniem, a ty w tym czasie możesz zająć się innymi sprawami.

Mówiąc o redukcji kosztów należy również wspomnieć o przestrzeni biurowej, która jest niezbędna do poprawnego funkcjonowania kadry. Wynajęcie biura o mniejszej powierzchni znacząco odciąża budżet przedsiębiorstwa. Środki zaoszczędzone na utrzymywaniu działu można przeznaczyć na inne obszary działalności, a dzięki temu usprawnić jej działanie.

Kolejną przewagą usług outsourcingowych na rynku jest znacznie lepsze dostosowanie do potrzeb klienta, elastyczność w działaniu oraz pozyskanie w pełni profesjonalnych usługodawców specjalizujących się w danej dziedzinie. Jest to również jeden z powodów dla których przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na przekazanie części obowiązków jednostkom zewnętrznym. Gwarancja kompleksowych i fachowych usług stanowi często o podjęciu decyzji o skorzystaniu z ofert firm outsourcingowych.

(M.L.K.)

Outsourcing in translations – benefits and characteristics

One of the main goals of businesses and firms is the reduction of expenses with simultaneous maximum efficiency increase. That’s why it’s becoming increasingly popular to hire outside contractors instead of maintaining one’s own department. Such handing over of individual, separated tasks to outside contractors is called outsourcing. It’s worth considering the advantages of such a solution, and also analysing situations in which outsourcing will turn out to be the most beneficial for your business.

Characteristics of outsourcing

The element which distinguishes outsourcing from other forms of executing subcontracts is the contractor’s freedom of operating. With the assigned task comes decision-making power which lets the contractor choose the way of fulfilling the task. The person ordering the services determines the final outcome but does not interfere in the creative process. There are also no guidelines about the ways or methods that should be used in order to complete the task.

It’s also worth remembering that the decision about hiring an outsourcing company has a strategic character i.e. it directly affects the structural functioning of the business. In order to avoid mistakes and dissatisfaction, contractors should be chosen carefully and in a well-conceived manner. If the final results which are received on time are satisfactory, then long-term collaboration can be considered. Finding a trustworthy contractor is incredibly valuable as making contact with professional companies will surely have a positive impact on the overall functioning of your business.

Outsourcing benefits

Undoubtedly, an important advantage of outsourcing is much lower cost which the principal has to bear. The benefits are most apparent during long-term operations. As an example, hiring and maintaining a whole team of translators which takes care of a particular area in the company is very expensive. In such a situation, establishing cooperation with a translation agency which hires professional and qualified linguists can turn out to be a much more cost-effective solution. A translation agency will take care of the assigned task while you can handle your own business in the meantime.

While discussing costs reduction, it’s also worth mentioning office space, which is essential for proper cadre functioning. Renting a smaller office cuts a company’s expenses significantly. The money saved on maintaining a cadre can be used in other areas of the business, and so streamline its functioning.

Another advantage of outsourcing services on the market is much better flexibility and adjustment to customers’ needs, as well as acquiring fully professional service providers that specialise in a certain area. It’s also one of the reasons why companies decide to delegate part of their tasks to outside entities. The certainty of a comprehensive and professional service supports the decision-making in choosing to use outsourcing companies services.

(M.L.K.)

image_pdfimage_print
Call Now ButtonPomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń