Wiemy nie od dziś, że roboty ułatwiają nam codzienne życie, wyobrażacie sobie funkcjonować bez odkurzacza albo wyrabiać ciasto ręcznie? O zgrozo, a życie bez pralki? Roboty są wśród nas i służą pomocą w codziennych obowiązkach. Jednocześnie, cały czas wymagają aktualizacji i ulepszeń. Postęp technologiczny następuje w zawrotnym tempie, zarówno my jak i roboty musimy sprostać oczekiwaniom co raz to bardziej wymagającego społeczeństwa i rozwoju. Wiemy, że roboty nie tylko będą dalej pomagać ludziom, lecz w pewnym momencie całkowicie zastąpią pracę ludzkich rąk, a pandemia koronawirusa tylko przyspieszyła ten proces. Podczas gdy, niektórzy pewnie narzekają i martwią się o swoją posadę, to niestety lub stety robotyzacja jest nieunikniona. Jak wynika z przewidywań naukowych w 2030 roku zabraknie około 2 mln rąk do pracy.

Można zatem śmiało stwierdzić, że pandemia ma ogromny wpływ na gospodarkę. „Kryzys globalizacji, regionalizacja produkcji i wzrost protekcjonizmu gospodarczego, którego przejawem są restrykcje w eksporcie stosowane obecnie przez ponad 90 krajów, to skutek koronawirusa na świecie.”* Biorąc to pod uwagę musimy z jednej strony się dostosować, a z drugiej postawić na nieprzerwany rozwój. Co najważniejsze, w sektorze tłumaczeń jesteśmy na to doskonale przygotowani.

Obserwując wydarzenia, które dzieją się na rynku możemy próbować przewidzieć przyszłość i wysnuć pewne scenariusze. Boimy się kryzysu i zdajemy sobie sprawę z tego, że zamknięcia granic państw spowodowały osłabienie gospodarki globalnej. Czy nasz kraj jest w sytuacji bez wyjścia ? Autorzy artykułu* przewidują  postcovidowe scenariusze związane z odwrotem od Chin.

Pierwszy scenariusz jest następujący: fabryki świata przejmą Indie i kraje Azji Południowo-Wschodniej. A z drugim scenariuszem mamy do czynienia gdy wygra narodowy patriotyzm, słowem – każdy kraj będzie dążył do produkowania dóbr u siebie. Kolejną opcją jest skrócenie łańcuchów dostaw, które spowodują, że produkcja skoncentruje się w Europie Środkowej. Według Krzysztofa Mazura, Polska gospodarka nie jest jednak w najgorszym położeniu, ponieważ jest silnie powiązana z rynkami UE.

Aby zainwestować w rozwój potrzebne są przepisy dotyczące ulg w robotyzacji i nowe podejście Ministerstwa Rozwoju w sprawie promocji gospodarczej. Są to dwa kolejne czynniki, które stawiają Polskę w lepszym świetle jeżeli chodzi o postcovidowy rozwój. Biorąc pod uwagę, że od stycznia 2021 przez najbliższe 5 lat będzie obowiązywać ulga na robotyzację, jest to zdecydowanie pierwszy krok w stronę rozwoju gospodarczego.  Przewiduje się, że na skutek tego zawartych zostanie wiele umów  międzynarodowych, niewątpliwie wiąże się to z potrzebą tłumaczeń specjalistycznych w tym zakresie. W październiku 2021 będzie miało miejsce ważne wydarzenie – targi EXPO. Krzysztof Mazur uważa że: „Obok oferty dla osób, które fizycznie odwiedzą nas w pawilonie, przygotowujemy również materiały online, które pojawią przy okazji EXPO. Za sprawą pandemii wzrosła aktywność w Internecie, a co raz większe znaczenie ma tzw. market place, czyli platformy handlowe. Naturalną konsekwencją może być zmiana podejścia do promocji gospodarki, za którą odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Powinniśmy stawiać nie tylko na międzynarodowe targi, ale również na promocję e-handlu”.

Jesteśmy przygotowani także na te zmiany, dostosowując naszą ofertę do nadchodzących wydarzeń. Doskonale wiemy jak tłumaczyć teksty specjalistyczne, techniczne, z działu robotyzacji, niezależnie czy będzie to instrukcja obsługi, czy projekt  budowlany. Mamy wiedzę z zakresu tłumaczeń stron internetowych, oprogramowania dla przemysłu, tekstów marketingowych, tłumaczeń SEO jak i tworzenia kontentu marketingowego w danym języku oraz przygotowaniu analizy danych wielojęzycznych dla potrzeb marketingu. Rozwijając kwestię tłumaczeń dla przemysłu związanego z robotyzacją, dysponujemy bogatą bazą tłumaczy w różnych konfiguracjach językowych, wyspecjalizowanych w tekstach oprogramowania, tekstach technicznych dla przemysłu, a także z zakresu robotyzacji. Tłumaczenia te wymagają użycia specjalistycznego języka, terminologii oraz oprogramowania wspomagającego tłumaczenia.

Dostosowujemy się, stawiamy na ciągły rozwój i elastyczność względem zmieniającej się rzeczywistości. Jak powiedział słynny norweski podróżnik Thor Heyerdahl: „Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi”. W naszym przypadku zakresy tłumaczeń nie znają granic, a nasi specjaliści lingwiści to najlepsi tłumacze w swojej dziedzinie.

*Informacje zaczerpnięte z artykułu: https://www.pb.pl/wygrywamy-w-trzech-z-czterech-scenariuszy-1001742?smclient=90d4dd47-5186-11ea-b26e-0cc47a1256ac&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default 

(M.L.)

***

In the era of coronavirus and the spinning world of technology: robotisation and translations in the field

We’ve known for a long time now that robots can make our everyday life easier – can you imagine functioning without a vacuum cleaner, or make dough by hand? Sheer horror. And life without a washing machine?! Robots are among us and help in our daily household chores. At the same time, they constantly need to be updated and improved. Technological progress is taking place at a dizzying pace, and we, like robots, have to meet the expectations of an increasingly demanding society and face new developments. We know that robots will not only continue to help people, but will completely replace the work of human hands at some point, and the coronavirus pandemic has only accelerated this process. While some may complain and worry about their jobs, robotisation is necessary because, according to predictions, in 2030 there will be a shortage of 2 million people for work.


It is therefore fair to say that the pandemic has had a huge economic impact. ‘The crisis of globalisation, the regionalisation of production and the rise of economic protectionism, which is manifested by the export restrictions currently applied by more than 90 countries, are the result of the coronavirus worldwide.’ By taking this into consideration, we have to adjust while also putting emphasis on constant development. Most importantly, we need to be prepared for it in the translation sector.


By observing the events that are happening on the market, we can try to predict the future and come up with certain scenarios. We are afraid of the crisis and we are aware that the closing of the borders of countries has weakened the global economy, but is Poland’s situation a lost position? The authors of the article * anticipate post-Covid scenarios related to the retreat from China:


The first scenario is when the second role of the world’s factories is taken over by India and the countries of Southeast Asia, the second scenario is when national patriotism wins, that is when each country strives to produce goods at home. Another option is to shorten supply chains, which will result in production being concentrated in Central Europe, or a mixture of these trends. According to Krzysztof Mazur, the Polish economy is not in the worst situation, as it is closely linked to EU markets.


Investing in general development is a kind of a big gamble and some rules are required which also involve a new provision on robotisation allowances and a new approach from the Ministry of Development regarding economic promotion. These are two more factors that put Poland in a better light when it comes to post-Covid development. So, from January 2021, the robotisation provision will apply in our country and last for 5 years, it is definitely a first step to making a change in the greater development process in this field on the Polish market. We are assuming that many international contracts will be concluded, which will be followed by a need for specialist translations in this area.


And let’s not forget the EXPO which will take place in October 2021. “In addition to an offer for people who will physically visit us in the pavilion, we are also preparing online materials that will appear on the occasion of EXPO. Due to the pandemic, Internet activity has increased, as have so-called market places, i.e. trading platforms. A natural consequence may be a change in the approach to promoting the economy, for which the Polish Investment and Trade Agency is responsible. We should focus not only on international fairs, but also on the promotion of e-commerce,” Krzysztof Mazur believes.


We are also preparing for these changes by adapting our offer to the upcoming events. We know perfectly well how to translate specialist and technical texts from the robotics department, whether it they be manuals or construction projects.

We have knowledge in terms of websites, software for the industry, marketing texts, translations SEO and also making marketing content in foreign languages and preparation of multilingual data analysis for marketing purposes. When developing the issue of translations for the industry related to robotisation, we have a rich database of translators in various language configurations, specialised in software texts and technical texts for industry in general, including in the field of robotisation. These translations require the use of specialised language, terminology, and translation assistance software.


We are adapting, we focus on constant flexibility of development against a changing reality and we know no boundaries. As the famous Norwegian traveller Thor Heyerdahl said: ‘Borders? I’ve never seen one, but I’ve heard they exist in some people’s minds.’ In our case, the scope of translations has no boundaries, and our specialist translators are the best in their field.


*Information taken from the article: https://www.pb.pl/wygrywamy-w-trzech-z-czterech-scenariusz-1001742?smclient=90d4dd47-5186-11ea-b26e-0cc47a1256ac Przedsiębiorstwosource=salesmanago

(M.L.)

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń