Dla tłumaczy

Czym jest językowy obraz świata? Jakie pełni funkcje?

Językowy obraz świata – albo językowy model rzeczywistości – to inaczej językowe ujęcie świata, które jest charakterystyczne dla danej grupy społecznej. Wyraża się poprzez leksykalne i gramatyczne środki językowe, a realizuje w wypowiedzi (w danym tekście).

Językowy obraz świata, jako jeden z przejawów (wariantów) obrazu świata – obok niezwerbalizowanych, pozajęzykowych możliwości ludzkiej percepcji i wytworów działalności – spełnia dwie podstawowe funkcje: interpretacyjną i regulującą (Jolanta Maćkiewicz, Kategoryzacja a językowy obraz świata).

Czytaj dalej
Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń